Medijsko izvještavanje o maloljetničkom nasilju

ORANGE THE WORLD!

Anđela Kuprešanin Vukelić – doktor društvenih nauka (novinarstvo).

Doktorske studije završila je 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Katedri za novinarstvo. Od 2008. godine angažovana je kao asistent, potom kao viši asistent, a nakon odbranjene doktorske disertacije od 2019. godine kao docent na Studijskom programu novinarstva i komunikologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

U fokusu njenog naučnog i profesionalnog angažmana su savremeni trendovi u sferi novinarstva i medija (medijska regulativa, novinarska etika i profesionalni standardi u izvještavanju medija iz perspektive divergentnih i društveno relevantnih tema, hibridizacija i transponovanje novinarskih žanrova i formata, multitasking novinarstvo, konvergencija medija, koncentracija medijskog kapitala, globalizacija medija, komercijalizacija i liberalizacija medijskog tržišta).

Sa prof. Kuprešanin Vukelić razgovramo o medijskom izvještavanju o maloljetničkom nasilju, 23.11.2022. godine na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa III” i projekta “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu”, koji podržava Vlada Švicarske, Oak Fondacija, Austrian Development Agency i CARE International Balkans.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi