Nova naredba Kriznog štaba za građane FBiH- Kreće od 25.07.2020. godine

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju kovid-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 25.07., te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje, saopšteno je danas iz Štaba.


Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.
Detalje naredbe pogledajte u nastavku.
Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba. Usljed pogoršane kovid-19 epidemiološke situacije novom naredbom “dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru”.
“Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba, osim članova istog kućanstva. S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”, stoji u naredbi uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”, navedeno je.

Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnim ministarstvima zdravstva.
Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naloženo je da na temelju procjene kovid-19 epidemiološke situacije na području kantona, redukuju broj osoba, od naredbom maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, na skupovima koji se održavaju, poput: vjenčanja, krštenja, sahrana, i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije kovid-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.
Dozvoljeno je pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera) i u skladu sa naredbom, a kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naloženo je da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 23:00 sata.

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organizovanim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim opštinskim i gradskim inspektorima naloženo je da kontinuirano kontrolišu provođenje Naredbe u dijelu koji se odnosi na striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH za sve one na koje se preporuke odnose, te u skladu sa svojim ovlašćenjima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinioca za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije kovid-19 za krivična djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH. Od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužilaštva traži se hitno postupanje po podnijetim krivičnim prijavama iz tačke 5. ove Naredbe, u skladu sa njihovim ovlaštenjima.
Rad poslovnih subjekata dozvoljen je uz primjenu opštih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), a svim pravnim i fizičkim osobama koja zapošljavaju više od 20 radnika i koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, naloženo je da što hitnije donesu navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva dozvoljava se uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno opštini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da zbog kovid-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa), preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili daljnje upute.

“Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet”, stoji između ostalog u Preporukama Kriznog štaba FMZ.