Poziv studentima u BiH: Prilika za ferijalni rad u Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uputila je poziv zainteresiranim  studenticama i studentima univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, da dostave prijave za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini. Poziv je dijelom Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.
Group of busy business people working in office, top view – Vibe GroupVibe  Group
Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH dva mjesta.
Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u BiH koji nisu upisani u posljednju godinu studija.
OSTALI UVJETI
– vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
– raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
– studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
– spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi,
– prethodno radno iskustvo je prednost.
SADRŽAJ PRIJAVE
– dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
– dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
– dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.
– uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),
– kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
– ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Zainteresirani studenti koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavne dokumente preporučeno poštom na sljedeći način:
– studenti visokoškolskih ustanova u FBiH prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
– studenti visokoškolskih ustanova u RS-u prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
– studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH na adresu:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2021“
Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22. mart 2021. godine.
Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.
KRITERIJI KOJI ĆE SE PRIMJENJIVATI PRI ODABIRU KANDIDATA
– spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
– prednost će imati studenti koji do sada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
– u obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
Prethodno radno iskustvo je prednost.
Spisak studentica i studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH nakon izvršene selekcije.
Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi ARZ BiH.
Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB – Informationsblatt, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i ARZ BiH.
KONTAKT OSOBE
– Merima Planinčić
tel.: 033/560 – 354
e-mail: merima.planincic@arz.gov.ba
– Spomenka Došenović
tel.: 033/201 – 600
e-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba
(hocu.ba)