Poziv za projekte Ambasade SAD: Program malih grantova


Naziv mogućnosti finansiranja: Program malih grantova Komisije za demokratiju (Democracy Commission Small Grants Program)
Rok prijavljivanja: Petak, 27. decembar/prosinac 2019. godine
Trajanje implementacije projekta: 12 mjeseci
Broj grantova koji bi mogli biti dodjeljeni: Najmanje 15 ovisno o iznosu svakog granta
Iznos granta: Grantovi su u iznosu od 1.000 do 50.000 dolara
Ukupno dostupna sredstva: 700.000 dolara
Očekivani datum donošenja odluke: Maj/svibanj – jun/lipanj 2020. godine
PROGRAM MALIH GRANTOVA DEMOCRACY COMMISSION
DEMOCRACY COMMISSION SMALL GRANTS PROGRAM
Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija na promicanju demokratije, održivog civilnog društva u BiH, poštivanja ljudskih prava i promicanja euroatlantskih integracija. To se može postići medijskim pomacima, javnim kampanjama zagovaranja, radionicama i drugim projektima. Organizacije civilnog društva koje se finansiraju iz donacija mogu se fokusirati na osnaživanje mladih – promoviranje učešća mladih u ekonomiji, politici, vladi i društvu. To može uključivati ​​zapošljavanje mladih (neformalno obrazovanje o tržišnoj ekonomiji, preduzetništvu, tehnikama traženja posla, umrežavanju, itd.) i aktivizmu mladih (efikasno uključivanje u akcije javnog zagovaranja radi zaštite životne sredine, suzbijanje korupcije itd., kao i razvoj omladinskog liderstva, komunikacijskih i pregovaračkih vještina). Pored toga, organizacije se mogu baviti promocijom euroatlantskih integracija i ljudskih prava, uključujući projekte fokusirane na LGBT pitanja, rodnu ravnopravnost i podršku osobama sa invaliditetom i manjinama.
PROJEKTNE TEME
Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

  • zapošljavanje mladih,
  • euroatlantske integracije,
  • ljudska prava, uključujući osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu.

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKATA
Budžet jednog prijedloga projekta za Democracy Commission Small Grants Program ne smije biti veći od 50.000 dolara, a planirane programske aktivnosti bi se trebale održati između maja/svibnja i juna/lipnja 2020. godine i aprila/travnja – maja/svibnja 2021. godine. Imajte na umu da se ne može garantovati precizan vremenski okvir u kojem će novac dobiti. Organizacije bi trebale osmisliti projekte koji se mogu realizirati ako se novac primi nakon maja/svibnja i juna/lipnja 2020. godine.
KVALIFICIRANOST
Ko može aplicirati: Neprofitne organizacije (uključujući think-tanks, organizacije civilnog društva), obrazovne institucije i nezavisni mediji koji se ustanovljeni i pravno registrirani u Bosni i Hercegovini imaju pravo prijaviti se.
Američke ili druge države koje su donatori organizacijama, kao i pojedinci, ne ispunjavaju uslove za grant sredstva u okviru ovog programa. Grantovi se uglavnom dodjeljuju samo organizacijama.
Kompletan dokument: