Mladi na prvom mjestu: Početak izrade strategije prema mladima u Gradačcu

Dana 23.4.2024 je u prostorijama Grada Gradačac održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije prema
mladima grada Gradačac za period 2024-2027. godine. Sastanak je okupio predstavnike Grada Gradačac,
omladinskih organizacija, javnih institucija i drugih relevantnih aktera.

Ovaj sastanak označava početak važnog procesa koji će definirati prioritete i akcione planove usmjerene
ka unapređenju položaja mladih Gradačca u narednom četverogodišnjem periodu. Cilj Strategije je
identificirati ključne potrebe mladih na lokalnom nivou i postaviti smjernice za aktivnosti koje će
odgovoriti na njihove izazove i asistirati u njihovom razvoju.
Nosioci izrade Strategije prema mladima grada Gradačac 2024-2027. godine su omladinske organizacije
sa područja grada (Vijeće mladih općine Gradačac, Udruženje KULT Gradačac, Udruženje mladih Futura i
Lokalni tim Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini) okupljeni oko inicijative „Strategija
promjene“, u partnerstvu sa Grad Gradačac.

Gradonačelnik, gosp. Edis Dervišagić, je u skladu sa članom 14. Zakona o mladima FBiH jedinstvenom
Odlukom imenovao koordinaciono tijelo (Radnu grupu) za izradu lokalne strategije prema mladima iz
oblasti: aktivizam, slobodno vrijeme i mobilnost mladih; obrazovanje i nauka mladih; zapošljavanje i
poduzetništvo mladih; socijalna briga; zdravstvena zaštita; kultura i umjetnost te sigurnost mladih.
„Gradačac je jedna od rijetkih zajednica u BiH koja svoj rad na polju mladih bazira na istraživanjima o
njihovim problemima i potrebama. Ovakva praksa ukazuje na spremnost lokalne samouprave i ozbiljnost
pristupa u procesu izrade strateškog dokumenta, a također nudi jedinstvenu priliku za uporednom
analizom te oslikava jasan pokazatelj koliko su aktivnosti javnih institucija sa područja grada u
prethodnom periodu bile učinkovite na poboljšanju statusa mladih Gradačca.“ – ističe predsjednik Radne
grupe.

Ovaj proces izrade Strategije prema mladima započeo je istraživanjem o položaju i potrebama mladih, koji
je sproveden uz stručnu podršku Instituta za razvoj mladih KULT na uzorku od 369 mladih ljudi sa područja
grada, a čiji su rezultati ključni u postavljanju temelja za daljnje korake. Nalazi iz istraživanja govore da su
mladi Gradačca iskazali veću želju za ostankom, nego za napuštanjem Bosne i Hercegovine. Dok
sigurnosnom situacijom u Gradačcu više od trećine ispitanih mladih je nezadovoljno, nego zadovoljno.
Alarmantan je podatak da trećina mladih žena Gradačca nikada nisu izvršile ginekološki pregled.

Rezultati istraživanja također govore da mladi Gradačca pretežno imaju stav da će im obrazovanje koje su završili
ili koje trenutno pohađaju pružiti znanja i vještine potrebne za zaposlenje u struci ili za dalje obrazovanje.
Radna grupa će aktivno uključiti mlade u proces donošenja odluka kako bi osigurala da Strategija odražava
stvarne potrebe i interese mladih Gradačca. Očekuje se da će ova inkluzivna strategija pružiti platformu
za aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom životu lokalne zajednice.
Ova kampanja je dio projekta PRAGG koji finansira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine
HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj
mladih KULT.