Strategija prema mladima FBiH: Prilika za bolju sistemsku brigu o mladima

Vlada Federacije BiH je u oktobru 2023. godine usvojila Odluku o pokretanju izrade strategije prema mladima Federacije BiH. Ovom Odlukom utvrđeno je da je Federalno ministarstvo kulture i sporta nosilac izrade dokumenta. Federacija BiH do sada nije imala usvojen strateški dokument za mlade te je ovo jedinstvena prilika da se sagledaju potrebe mladih i uredi sistemska briga o mladima za period 2024-2027. U januaru 2024. godine imenovana je radna grupa, koja će uz podršku Ministarstva, Instituta za razvoj mladih KULT i Vijeća mladih Federacije BiH raditi na kreiranju novih pristupa i prilika za mlade.

Potrebe mladih u Federaciji BiH će biti prioritet izrade prvog strateškog dokumenta, a koji se zasniva na Analizi istraživanja o položaju i potrebama mladih Federacije BiH, koju je radio Institut za razvoj mladih KULT. Dodatno, mladi će u toku izrade dokumenta aktivno učestvovati u radu Radne grupe, i to kroz predstavnike Vijeća mladih Federacije BiH.

„Institut već dugi niz godina podržava institucije vlasti na svim nivoima vlasti u BiH u izradi strateških dokumenata kako bi se stavio fokus na stvarne potrebe mladih i kreiranje odgovarajućih programa. Želimo na sistemski način osigurati bolje uvjete za život mladih. Dugogodišnja saradnja s Federalnim ministarstvom kulture i sporta u narednim mjesecima rezultirat će izradom strategije prema mladima, najvažnijeg strateškog dokumenta u Federaciji BiH s obzirom da govorimo o populaciji koja je i sada, ali i u budućnosti nosilac društvenog, ekonomskog i političkog života. Institut će dati punu podršku Ministarstvu u primjeni savremenih metoda u radu s mladima te unapređenju učešća mladih u odlučivanju. Samo tako možemo doći do politika po mjeri mladih ljudi.“, naveo je generalni direktor Instituta za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić.

Strateški pristup u radu s mladima u Federaciji BiH od izuzetne je važnosti, a posebno jer svjedočimo potrebi da uključimo mlade u procese odlučivanja i čujemo njihove potrebe te rješenja koja na nivou kreiranja javnih politika mogu doprinijeti boljem položaju ove populacije.

O značaju strategije prema mladima govori i Ministarstvo, a savjetnik ministrice Vlaisavljević, Adis Salkić je izjavio: „Smatramo da je strategija za mlade jedan od najznačajnijih strateških dokumenata na nivou Federacije BiH jer vjerujemo da su mladi osnova za stabilan i održiv društveni i ekonomski razvoj. Iako su i do sada postojali brojni programi i aktivnosti federalnih institucija koji su se direktno ili indirektno odnosili na mlade, oni nisu bili sinhronizirani i strateški usmjereni da postižu zajednički cilj a to je stvaranje kvalitetnog ambijenta za život i poticajan razvoj mladih osoba. Upravo naše opredjeljenje je da mladi postanu strateški resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH i da federalne institucije u okviru svojih nadležnosti provode aktivnosti usmjerene ka postizanju ovog cilja, sa jasno postavljenim programima i aktivnostima te mjerljivim indikatorima. Federalno ministarstvo kulture i sporta u okviru svojih nadležnosti trudit će se da bude nosilac ovog značajnog i važnog procesa.“

Uloga mladih i njihovih predstavnika u ovom procesu će biti osigurana kroz učešće predstavnika Vijeća mladih FBiH u radu Radne grupe, ali i kroz podršku koju će ova organizacija osigurati kako bi glas mladih bio odlučujući pri kreiranju budućih programa podrške mladima.

„Kroz naš dugogodišnji rad, kao krovna organizacija mladih na području FBiH, trudili smo se da postanemo dijelom svakodnevnih institucionalnih agendi što ovim procesom možemo potvrditi. Ali, ovo je samo početak. Izrada Strategije prema mladima Federacije BiH zaista jeste historijski momenat kojim se napokon možemo pohvaliti, ali isto tako je i mogućnost za što kvalitetniju provedbu politika upravo usmjerenih na osiguranje što boljeg kvaliteta života nas mladih. Na redu je kreiranje dokumenta, ali i ono najvažnije što slijedi poslije toga – njegova implementacija koju ćemo sa zadovoljstvom pratiti, inicirati i doprinositi joj. Ispunjenjem još jedne mjere iz Zakona o mladima FBiH i kreiranjem što kvalitetnijeg dokumenta Strategije prema mladima sa svim pratećim elementima pokazat će se volja za poboljšanjem statusa mladih u FBiH i otvoriti vrata za važne programe i procese.“, izjavila je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.

Iako je Federalno ministarstvo kulture i sporta nosilac izrade dokumenta, podrška je došla i od ostalih federalnih institucija vlasti koje su imenovale svoje predstavnike u Radnu grupu. Strategija prema mladima predstavlja višesektorski pristup te će položaj i potrebe mladih biti razmatrane kroz oblasti koje su od značaja za mlade, a prepoznate i kroz Zakon o mladima FBiH. Zakon o mladima FBiH predviđa kreiranje i usvajanje strategije prema mladima za sve nivoe vlasti u ovom entitetu, dajući osnovne smjernice koje bi ovaj proces trebao obuhvatiti. Detaljniji pristup u izradi dokumenta definiran je Uredbom o strateškom planiranju FBiH te je značajna uloga i iskustvo Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Preuzeto sa: mladi.org