Poziv za učešće mladih u edukacijskom hakatonu o MIL

Poziv za prijavu je otvoren do 14. aprila za sve mlade iz BiH od 18 do 25 godina.
Šta mladi u Bosni i Hercegovini mogu učiniti kako bi unaprijedili svoje kapacitete u aktivnom i svrsishodnom korištenju informacija dostupnih u medijima za svoj vlastiti rad i aktivnosti, te za suzbijanje širenja «pandemije dezinformacija», koristeći medije i informacijsku pismenost kao alate djelovanja?

Trodnevni hakaton, u kojem će učestvovati 15 mladih ljudi podijeljenih u tri radne grupe, će nastojati stimulirati atmosferu saradnje, povezivanja i rada na pronalaženju odgovora na ovo i mnoga druga povezana pitanja. Pridružite nam se, prijavite se putem ovog linka i postanite članom/icom tima za produciranje praktičnih rješenja za probleme koje sami prepoznajete. Poziv za prijavu sada je službeno otvoren do 14. aprila 2021. za sve mlade osobe iz BiH (18-25 godina).
Edukacijski hakaton – šta, ko i s kojim ciljem?
Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, otvara javni poziv za dostavljanje prijava za sve mlade ljude (18-25 godina) koji dolaze iz Bosne i Hercegovine da nam se pridruže u trodnevnom online hakatonu posvećenom pronalasku ideja i rješenja za pitanja i probleme vezane uz oblast medijske i informacijske pismenosti. Hakaton će biti organizovan 26 – 28. aprila 2021. Hakaton se organizuje u sklopu projekta „Mediji za građane, građani za medije“ kojeg finasiraju Evropska unija, Civil Rights Defenders i Fond Otvoreno društvo BiH.  Projekat je pokrenut 2018. godine s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu. #YouthForMILSolutions je zamišljen kao trodnevno online druženje i takmičenje za mlade iz cijele BiH o korištenju znanja iz medijske i informacijske pismenosti – a kao alata za osmišljavanje inicijativa i inovativnih rješenja za efektivno prepoznavanje i svrsishodno korištenje informacija iz javno dostupnih medijskih izvora, te suzbijanje kreiranja i širenja dezinformacija i drugih tipova podataka u različite svrhe.
Koga tražimo, šta nudimo, kako se možete prijaviti?
Kriteriji za učešće
Prijave su otvorene za:
• Sve mlade ljude (18-25 godina) iz BiH
• Mlade aktivne u području medija ili obrazovanja, koji imaju afinitet prema oblastima medija, obrazovanja, prema društvenom aktivizmu i rješavanju problema
• Mlade koji imaju iskustvo u neformalnim obrazovnim procesima
• Mlade koji imaju poznavanje engleskog jezika
Zainteresovani mladi ljudi se mogu prijavljivati pojedinačno ili u timovima do 5 članova. Komisija će, na osnovu kvaliteta i motivacije iskazane u prijavnom obrascu, odabrati 15 najuspješnijih pojedinačnih/grupnih prijava te pozvati učesnike da se pridruže projektnom timu na trodnevnom online događaju.
Projektni tim će, na osnovu nominiranih ideja i nacrta opisanih u pristiglim prijavama, odabrati i zaokružiti tematske cjeline kojima će se voditi izabrani učesnici i predložiti konačne sastave radnih timova (ukupno 3 tima po pet učesnika_ica), te uz konzultacije sa stručnjacima iz različitih područja, nastojati mapirati ona područja i sfere na kojima se mogu ponuditi realna i konkretna rješenja u okviru zadatih parametara hakatona.  
Oblasti, teme, rješenja za kojima tragamo  Posebno smo zainteresirani za rješenja za pitanja:

  • Kako omogućiti veću prisutnost naučno utemeljenih informacija i naučnika kao sagovornika u medijskim tekstovima? U uslovima pandemije, klimatskih promjena, globalnog zagrijavanja, glas nauke, naučnika koji mogu ponuditi utemeljene i kredibilne informacije čini se zagušen obiljem izvora informacija, kako u medijima, tako i na društvenim mrežama. Šta možemo učiniti da unaprijedimo saradnju između naučnika, novinara, korisnika društvenih mreža, da pojačamo prisutnost i značaj nauke u svakodnevnom procesu informisanja?
  • Kako mladi ljudi vide društvene mreže u budućnosti? Kako bi izgledale platforme za umrežavanje koje podrazumijevaju sigurnije online okruženje, bez govora mržnje, poticanja na nasilje, lažnih vijesti? Šta bi bili ključni postulati takvih mreža?
  • Kako se pripremiti za medije budućnosti? Šta su ključni izazovi i kako pomoći mladima da ih savladaju? Dezinformacije, deep-fakes, teorije zavjere, promijenjeni obrasci produkcije medijskih sadržaja neki su od trendova koje vidimo posljednjih godina. Mnogo energije se ulaže u osposobljavanje mladih da prepoznaju i suzbiju ovakve sadržaje kroz treninge, IT rješenja. Tragamo za inovativnim idejama kako mladima pomoći da prepoznaju i savladaju izazove u medijskom okruženju.
  • Kako doprijeti do pojedinaca i organizacija koji šire teorije zavjere? Kako razgovarati sa onima koji vjeruju u teorije zavjere i dijele ih na svojim profilima, potkopavajući na taj način razvoj svijesti o važnim društvenim problemima. Tragamo za idejama o načinima pokretanja konstruktivnog dijaloga, ubjeđivanja bez osuđivanja, zasnovanog na znanju, činjenicama i uvažavanju stavova i načina razmišljanja.
  • Kako u nastavnom procesu zainteresovati mlade za učenje o medijima? Tražimo preporuke i kreativna rješenja za nastavnike i profesore, iz ugla učenika i učeničkih klupa. Šta je mladima zanimljivo u medijima i kako im nastavnici mogu pomoći da svoje interese razviju dalje i nauče više o ulozi medija i medijskom okruženju?
  • Medijska i informacijska pismenost kao alat podrške u pronalasku i korištenju referentnih informacija za naučni rad, i podizanju vlastite referentnosti u djelovanju u javnoj sferi.

Ova lista tema nije konačna. Ohrabrujemo zainteresovane učesnike da nominuju teme, probleme i ideje za rješenja koja oni smatraju važnim, a tiču se medija, razumijavanja njihove uloge, sigurnog i savjesnog uživanja slobode izražavanja.Zainteresovani učesnici će u prijavnom obrascu predstaviti problem koji žele pokušati riješiti i inicijalnu ideju za rješenje. Postoji mnoštvo mogućnosti za koncipiranje ideja i realizaciju projektnih prijedloga, a na učesnicima je da se odluče kako će usmjeriti svoj timski rad. Konačno rješenje na čijem razvoju će timovi raditi tokom hakatona može imati razne forme:• Jasno koncipirane, izvodive i realistične  preporuke za ključne aktere u ciljnoj oblasti• Edukativni materijali razvijeni sa planom distribucije ka ciljnim skupinama• Razvijeni realistični zagovarački planovi, sa jasnim ciljevima i identifikovanim ciljnim skupinama, kanalima komunikacije• Nacrti IT rješenja koji mogu pomoći u rješavanju problema• Kreativna intervencija zasnovana na djelovanju u zajednici
Prijave za učešće
Prijava za učešće se sastoji od online formulara sa konkretnim pitanjima vezanim za identitet i motivaciju aplikanta/ice, te pitanja vezana za problem i rješenja koja predlažu. Prijave se dostavljaju putem online obrasca. Poziv za dostavljanje prijava je otvoren od 14. aprila, zaključno sa 23:59 CET. Prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće se uzimati u razmatranje. Izabrani učesnici će biti kontaktirani putem emaila. Pitanja je moguće slati putem maila: kontakt@media.ba.
Šta je uloga izabranih učesnika i šta mogu očekivati?
Učesnici hakatona će zajednički raditi na razvijanju ideja koja se zasnivaju na metodologiji prilagođenoj identificiranim temarskim cjelinama. Cilj hakatona nije samo identifikacija problema i pronalazak adekvatnih idejnih rješenja, već daljnji razvoj debate i tematskih kompetencija učesnika, te unapređenje vještina u korištenju dostupnih alata za uključivanje, razumijevanje i rješavanje zadanih problema. Učesnici će, prevashodno kroz zajednički rad i interakciju, kreirati i mrežu aktivnih mladih koji će stečeno znanje i iskustva prenositi na druge mlade iz svojih lokalnih zajednica, osiguravajući da više mladih ljudi preuzme aktivnu i vodeću ulogu u sličnim aktivnostima. Učešće u hakatonu ne podrazumijeva nikakvo predznanje na temu medijske i informacijske pismenosti, niti visok stepen predznanja u oblasti programiranja ili IT. Štaviše, sva rješenja se ne moraju temeljiti na IT-u, već mogu biti rezultat kreativnog razmišljanja i rješavanja problema temeljenih na znanju i dostupnim resursima. Svakom timu koji učestvuje u projektu pružit će se stručna pomoć od najmanje jednog stručnjaka/kinje za područje izazova na kojem rade ili problem koji nastoje riješiti. Hakaton će trajati 2,5 dana i zahtijevaće neprekidno učešće izabranih učesnika u trajanju od 6-8 sati dnevno, od 09.00 do 16.00. Hakaton će se održati putem online  platforme i uključivat će grupne aktivnosti na razmjeni iskustava i dijaloga između učesnika, zajedničke sesije s mentorima i ekspertima. Program hakatona će biti fokusiran na izgradnju povjerljive, otvorene, sigurne i reflektirajuće atmosfere kako bi se razvilo kreativno, inovativno i kritičko promišljanje učesnika. Program hakatona će se graditi na iskustvima učesnika, nadopunjenim doprinosima stručnjaka. Učesnici će dobiti uputu o standardiziranom načinu predstavljanja svoje ideje/rješenja pred komisijom za odabir najboljeg rješenja. Nakon završetka timskog rada na pronalaženju rješenja ili pokretanju inicijativa za adekvatno saniranje određenog problema, stručna komisija će odabrati najbolje i najkonkretnije idejne prijedloge, a na osnovu sljedećih  kriterija:
• Dosljednost
Da li je pitanje (problem) koji su identificirali učesnici zaista društveno prepoznato kao pitanje od značaja ili problem koji se treba ili je moguće riješiti?Da li ponuđeno rješenje-ideja zaista adresira ona pitanja/problem koji su učesnici identificirali kao centralni fokus njihovog rada?Da li ponuđena rješenja logički prate osnovnu idejnu zamisao rješavanja identificiranog pitanja-problema?Da li se ponuđeno rješenje-ideja nadovezuje na ranije projekte i rješenja, te na koji način upotpunjava razumijevanje problema-pitanja koje se nastoji riješiti?
• Izvrsnost i relevantnost
Da li je prijedlog originalan i da li na jedinstven način pristupa identifikaciji i rješavanju pitanja-problema?Da li su planirani koraci, ciljevi i rezultati relevantni za prioritete i potrebe korisnika koji će idejno rješenje koristiti?Da li se rješenje adekvatno uklapa u okvir zadanih tema i da li na prikladan način koristi MIP kao alat za adresiranje identificiranog pitanja-problema?
• Izvodljivost i održivost
Da li su učesnici identificirali indikatore uspjeha ka ostvarivanju prethodno identificiranih ciljeva ponuđenog rješenja? Tj. da li su identificirani glavni faktori koji utiču na uspjeh ili neuspjeh u ostvarenju ciljeva?Kako se upravlja aktivnostima; da li postoji jasna sekvenca koraka, raspodjela uloga i novca? Kako to utiče na rezultate?Kakav je odnos između budžeta i rezultata ponuđenog rješenja?Da li su se aktivnosti mogle realizirati na drugi način? Da li su se mogli postići isti efekti sa manjim troškovima?Da li je planirana podrška ili učešće drugih aktera u jačanju kapaciteta idejnog rješenja i aktivnosti u okviru realizacije zacrtanih ciljeva?Da li je pristup upravljanja aktivnostima, uključujući uloge zainteresiranih strana i koordinaciji između partnera, jasan i precizno određen?Da li su identificirani rizici i da li su planirane „back up“ aktivnosti u slučaju nastupanja okolnosti pod kojima se određeni koraci ne mogu ostvariti?Da li je razmatrana mogućnost probijanja vremenskog okvira planiranog za realizaciju aktivnosti? Da li su razmatrane mogućnosti nastavka projekta i na koji način se planiraju osigurati dodatna sredstva?
• Uticaj
Da li su učesnici identificirali indikatore koji će pokazati promjene koje donosi njihovo rješenje u odnosu na prethodno stanje?Da li postoje indikatori mjerenja zadovoljstva korisnika i partnera implementacijom rješenja i rezultatima?Da li su učesnici planirali uključili neke indikatore kojima bi testirali-mjerili mišljenja krajnjih korisnika?Da li su učesnici planirali testirati u kojoj mjeri su korisnici imali koristi od predloženih aktivnosti?Da li je napravljena ocjena-procjena vanjskih faktora koji utiču na rješenje i u kojoj mjeri se rješenje može prilagoditi tim faktorima? Nagrada za pobjedničku ekipu će biti dodijeljena u formi sredstva početnog kapitala za dalje razvijanje ideje i inicijative, u bruto iznosu od 1.000 KM, a obezbijeđene su i simbolične nagrade za takmičare iz drugih timova. Sva rješenja bit će predstavljena svim učesnicima koji su takođe nominirali svoje prijedloge kao rješenja za izazove na hakaton događajima koje organiziraju partneri Mediacentra iz drugih zemalja regije Zapadnog Balkana u okviru regionalnog projekta.
Email za pitanja učesnika: kontakt@media.ba
Odredbe o autorskim pravima i odgovornosti: Idejna rješenja hakatona moraju biti originalni radovi, ne smiju biti kopirana ili adaptirana rješenja drugih autora. Radovi ne smiju biti ranije objavljeni, nisu predmet drugog konkursa i ne smiju biti predmetom prava ili potraživanja trećih strana. U slučaju kršenja u odnosu na treće strane i autorska prava drugih osoba ili grupa bit će isključiva odgovornost učesnika. Učesnici konkursa snose punu pravnu odgovornost za svako protupravno ili nečasno djelovanje. Dobitnici nagrada ne prenose autorska prava originalnog pobjedničkog djela organizatorima, ali su obavezni da u svojim promotivnim materijalima naznače podršku koju su dobili. Organizatori i donatori zadržavaju pravo predstavljanja rezultata hakatona u svrhu promocije pružene podrške, projekta ili djelovanja, bez ograničenja u teritorijalnom ili vremenskom smislu. Organizatori nisu odgovorni za štetu nastalu davanjem netačnih ili zastarjelih podataka od strane aplikanata-učesnika.
________________________________________
[1] Riječ hakaton (hackathon) je kombinacija riječi „hack“ (upasti, pristupiti) i „marathon“ (maraton). Praktično, radi se o grupnim takmičarskim događajima (online ili uživo) u kojima manje ili veće grupe ljudi zajedno programiraju s ciljem identifikacije srži određenog problema i pronalaska adekvatnih rješenja u okviru teme povodom koje su se sastali.
(media.ba)

Posljednji postovi