Prijavi se: Besplatna edukacija koja je dostupna svim ženama!

Iskoristite priliku da besplatno pohađate Nahline edukativne programe!
Poboljšati kvalitet života žene u bh. društvu cilj je na kojem Nahla ustrajava već dugi niz godina. Najefikasniji način ostvarivanja ovog cilja je putem obrazovanja – pružanja jednakih šansi svim osobama da steknu znanja, vještine i razmjene iskustva primjenjiva u poslovnom i praktičnom životu.

Kroz svoje edukativne programe godišnje educiramo stotine osoba, čime osiguravamo izgradnju pojedinaca, ali i stvaramo vrijednost korisnu za cijelo društvo.
Kako bismo osigurali jednaku dostupnost neformalnog obrazovanja svim kategorijama društva, Nahla u svim svojim edukativnim programima  (kursevi stranih jezika, kursevi računara, šivenje i dr.) pruža prostor za besplatnu edukaciju ženama koje ispunjavaju zadane kriterije.
Kriteriji za odabir kandidatkinja:

  •  nezaposlene žene
  • korisnice socijalne pomoći
  • samohrane majke
  • žrtve nasilja u porodici
  • civilne žrtve rata

U svrhu dokazivanja pripadnosti nekoj od navedenih kategorija potrebno je dostaviti:

  • uvjerenje o statusu, odnosno svojstvu, koje su izdali nadležni organi
  • potvrdu sa biroa za svakog nezaposlenog člana porodice
  • potvrdu sa fakulteta za studente i potvrdu iz škole za učenike
  • kućnu listu
  • kopiju lične karte

Prednost prilikom odabira imat će osobe koje ispunjavaju dva ili više naznačenih kriterija. Prijave dostaviti lično u prostorije Nahle u ulici Džemala Bijedića 122, Sarajevo.