Prijavite se na pripravnički staž Evropske komisije

Otvoren konkurs za pripravnički staž u Evropskoj komisiji u trajanju od 5 mjeseci.
Evropska komisija
OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Evropska komisija (EK) izvršna je grana Evropske unije, odgovorna za predlaganje zakona, sprovođenje odluka, pridržavanje ugovora o EU i upravljanje svakodnevnim poslovanjem EU. Povjerenici polažu zakletvu na Evropskom sudu u Luksemburgu, obavezujući se da će poštovati ugovore i biti potpuno nezavisni u izvršavanju svojih dužnosti tokom svog mandata. Za razliku od Vijeća Evropske unije, gdje se članovi biraju direktno i indirektno, i Evropskog parlamenta, gdje se članovi biraju neposredno, povjerenike predlaže Vijeće Evropske unije, na osnovu prijedloga nacionalnih vlada , a zatim ih je imenovalo Evropsko vijeće nakon odobrenja Evropskog parlamenta.
USLOVI:
Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sledeće uslove:
– Imati univerzitetsku diplomu ili ekvivalent, najmanje 3 godine studija, što odgovara kompletnom ciklusu
– Imati vrlo dobro znanje (nivo C prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike) iz dva službena jezika EU, od kojih jedan mora biti proceduralni jezik: engleski ili francuski ili njemački
– Za državljane koji nisu članice EU potreban je samo jedan proceduralni jezik
– Ne imati prethodno radno iskustvo bilo koje vrste, duže od 6 nedelja u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji EU-a, delegacijama EU-a, sa poslanicima u Parlamentu ili generalnim advokatima u EUCJ-u
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave posjetite sledeći link: https://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en
ROK ZA PRIJAVU:
31.01.2021. godine
Detaljnije: https://ec.europa.eu/info/index_en
(mladiinfo.me)