Prijavite se za volontiranje – Ured za reviziju institucija

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Rok trajanja: 21.04.2021
Stupanj stručnog obrazovanja: Visoka stručna sprema
Broj izvršitelja: 2
Kategorija: Ostalo
Mjesto rada: Sarajevo
Vrsta radnog odnosa:Određeno

Detaljno o natječaju:
JAVNI POZIV za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine primaju se volonteri sa visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem, koji nisu obavili volonterski ili pripravnički staž i koji se vode u evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje. Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.
Volonteri će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog), odnosno javnog ispita. Mjesto stručnog osposobljavanja je Sarajevo.
I ZANIMANJE/STRUKA
1. Diplomirani ekonomist – visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 izvršilac,
2. Diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer informatike ili završen ekonomski fakultet – smjer informatika – visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 izvršila
II UVJETI
Kandidat koji se prijavljuje na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonter) treba ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/06)i članom12. Pravilnika o radu u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to:
a. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b. da je stariji od 18 godina;
c. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije;
d. da je zdravstveno sposoban;
e. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela,sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom.
Pored općih, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:

  1. za poziciju 1: VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet;

za poziciju 2: VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, informatički, elektrotehnički ili ekonomski fakultet – smjer informatika;

  1. dokaz da nije bio zaposlen u zanimanju za koje se školovao, odnosno da nema radno iskustvo u zanimanju za koje se školovao, što dokazuje potvrdom/uvjerenjem PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji i potvrdom/uvjerenjem Porezne uprave o statusu kandidata;
  2. aktivno poznavanje engleskog jezika, najmanje nivo A2.

III POTREBNI DOKUMENTI
Kao dokaz da ispunjavaju opće i posebne uvjete, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
a. popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, koji se može dobiti u prostorijama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH ili na internet-stranici www.vrifbih.ba;
b. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);
c. izvod iz matične knjige rođenih;
d. diploma o završenom studiju (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenje o diplomiranju izdato od strane visokoškolske ustanove, ne starije od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija); za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu potrebno je priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi uopće nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da, uz ovjerenu univerzitetsku diplomu, dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi uopće nije izdat niti za jednog diplomca. Kandidati koji ne dostavljaju dodatak uz diplomu dužni su dostaviti dokaz o prosjeku ocjena. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija).
Kandidati dostavljaju kao dokaz:
· za poziciju 1: diploma o završenom studiju na ekonomskom fakultetu, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija, uz ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
· za poziciju 2: diploma o završenom studiju na informatičkom, elektrotehničkom ili ekonomskom fakultetu – smjer informatika, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija, uz ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.
e. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, najmanje nivo A2;
f. potvrdu/uvjerenje PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji i potvrdu/uvjerenje Porezne uprave o statusu kandidata, kao dokaz da nema ostvaren radni staž, odnosno radno iskustvo nakon završenog obrazovanja.
Kandidati koji odlukom generalnog revizora budu izabrani, dostavljaju sljedeće dokumente:
a. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
b. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca);
c. uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela,sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od tri mjeseca).
IV NAPOMENE
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu dokumentaciju uz prijavu na Javni poziv, bit će pozvani na razgovor sa Komisijom za izbor. Proces prijema po ovom Javnom pozivu provest će se u skladu sinternim aktima Ureda za reviziju.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije početka stručnog osposobljavanja u Uredu za reviziju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju u skladu sa Krivičnim zakonom, izdato od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od tri mjeseca). O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obavješteni dostavom odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured za reviziju. Volonter, za vrijeme volonterskog rada, ima pravo na naknade u skladu sa zakonom i općim aktima Ureda za reviziju.
Ako se na Javni poziv ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz javnog poziva, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, generalni revizor može obustaviti postupak izbora po ovom javnom pozivu.
Sažetak Javnog poziva objavljuje se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Večernji list“, a cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje se na internet-stranici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH: www.vrifbih.ba.
Prijavu na ovaj Javni poziv, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave ovog Javnog poziva, lično ili preporučenom poštom, na adresu:
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ulica Ložionička br. 3
71 000 Sarajevo
Na koverti sa prijavom obavezno naznačiti:
„Prijava na Javni poziv – ne otvarati“.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
(hocu.ba)