Prvo besplatno online savjetovalište u BiH

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju SOCI krenuo je sa pilot projektom besplatnog on-line savjetovališta za roditelje i članove porodica osoba sa razvojnim teškoćama i autizmom bez obzira na dob, dijagnozu ili vrste teškoće. U narednom periodu naš tim stručnjaka će razvijati digitalnu platformu savjetovališta, a od 10.8.2020 godine su počeli sa prvim on-line savjetima.
Savjetovalište je prije svega namijenjeno roditeljima djece sa razvojnim teškoćama, koji se tek susreću prvi put sa stanjem i potrebna im je pomoć kako bi prevladali početni period šoka, nevjerice, odbijanja i na kraju prihvatanja stanja i poduzimanja adekvatnih koraka kako bi se u narednom periodu smanjilo izvorišno oštećenje ili posljedice oštećenja, te maksimizirao razvojni potencijal djeteta. Naš stručni tim savjetovališta stoji na usluzi svim roditeljima i djeci iz Bosne i Hercegovine, i šire, kako bi im svojim stručnim savjetima pomogli na adekvatan način u prevazilaženju izazova koji se nalaze pred njima.

Naš stručni tim savjetovališta je sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom sa razvojnim teškoćama, posebno djece sa poremećajima iz autističnog spektra, te su svoj rad zasnovali na praksi koja je utemeljena na istraživanjima i rezultatima koji dugoročno poboljšavaju kvalitetu života i porodica i djece. Savjetovalište predstavlja inovativni servis kojim želimo da dopremo do što većeg broja korisnika i pružimo im odgovarajuću pomoć, tako da jedan korisnik može da zakaže i ostvari najviše 1 sastanak sa jednim stručnjakom u mjesecu, odnosno najviše 2 sastanka ukoliko su u pitanju različite oblasti za savjetovanje i različiti stručnjaci.
On-line sesiju možete zakazati putem naše e-mail adrese: socibih@gmail.com, gdje ćete se dogovoriti sa našim koordinatorom o vremenu i načinu savjetovanja.
Usluge savjetovanja su potpuno besplatne.
Upoznajte naš tim:
Aleksandra Pjanović – BCBA certifikovani analitičar ponašanja
Počela je rad sa djecom sa autizmom i razvojnim poremećajima 2013. godine, kao ABA terapeut, pod supervizijom certifikovanih terapeuta. 2015. godine je upisala Master studije iz Profesionalne analize ponašanja. 2018. je diplomirala na Florida Institute of Technology i položila certifikacioni ispit za BCBA (Board certified behavior analyst). Nastavlja da radi kao glavni terapeut, zatim menadžer kliničkog tima, i danas kao supervizor u ABA klinici.Ima iskustvo u ranim intervencijama, ali i radu sa tinejdžerima i odraslima. Aleksandra Pjanović daje usluge savetovanja iz oblasti ABA terapije, zamjenske komunikacije (PECS, AAC), toaletnog treninga i razvoju verbalnog ponašanja.
Melika Ahmetovic-docentica na LMU München – edukator-rehabilitator
Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom, omladinom i odraslim osobama s posebnim potrebama. 5 godina iskustva na području rane intervencije u integrativnim vrtićima u Minhenu. Intenzivno radi s djecom iz autističnog spektra od 2009 – s posebnim fokusom na razvoj komunikacije (augmentative and alternative communication – PECS; METACOM; elektronska komunikacijska podrška (iPad) sa Apps – Metatalk; GoTalkNow; EasyTalkPad; Tobii Dynavox). U radu s djecom s autizmom zastupa pristupe zasnovane na organizovanosti, osmišljenosti, usmjerenosti, svrhovitosti, funkcionalnosti (TEACCH pristup-strukturiranje; vizuelni rasporedi aktivnosti; vizuelna pomagala i simboli; socijalne priče).Koordinator dodatne kvalifikacije „Pedagogija kod autisticnog spektra“ za specijalne pedagoge na LMU München. 2018 završava dodatnu kvalifikaciju u području psihomotorike (psychomotricity) i primjenjuje je redovno u radu s djecom s posebnim potrebama u kombinaciji sa senzornom integracijom. 2018 upisuje doktorski studij na LMU i istražuje u području organizacije slobodnog vremena i sporta sa posebnim fokusom na inkluzivnoj komponenti organizacije slobodnog vremena, dostupnosti, participaciji i prilagođenosti aktivnosti slobodnog vremena.
Lejla Kišić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije
Sa djecom u riziku počinje da radi od 2014. godine, kao voditeljica radionica jačanja životnih vještina kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Od 2015. do 2017. godine angažovana je u mnogim nevladinim organizacijama koje rade sa djecom, dvije godine je radila kao asistent u nastavi dječaku sa autizmom, a 2018. godine je dobila priznanje, UNICEF- ov šampion inkluzije u Bosni i Hercegovini. Trenutno radi kao terapeut djeci sa poteškoćama u Udruženju za ljudska prava i socijalnu inkluziju Tuzla. Ima bogato iskustvo u radu sa djecom koja su u riziku od nastanka poremećaja u ponašanju i razvojnih poremećaja, iskustvo u području rane intervencije i u području osnaživanja djece. Daje usluge savjetovanja iz oblasti brige o sebi, vještina svakodnevnog života, učenja, interakcije sa drugom djecom, stereotipnih ponašanja, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.
Goja Mihajlovic, bachelor logopedije i audiologije
Sa djecom i mladima sa intelektualnim i razvojnim teškoćama radi od 2019. godine. Kroz razne sadržaje i aktivnosti u radu omogućava svakom djetetu da zavoli da uči, da voli da komunicira na njemu odgovarajući način sa drugima, da sa osmijehom prihvati izazove koji mu se nude. Pruža usluge savjetovanja iz oblasti govora i komunikacije, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.
Prof dr Vesna Bratovčić- defektolog somatoped
Radno iskustvo stekla je radeći za HD «Kindersport» u periodu od 1999. godine do 2002. godine na aktivnostima procjene morfoloških i motoričkih sposobnosti, te programiranja i provođenja učenja i rehabilitacije putem pokreta sa populacijom djece predškolskog uzrasta tipičnog razvoja i sa teškoćama u razvoju. Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova iz oblasti na koju je izabrana u domaćim i inostranim indeksiranim časopisima i zbornicima radova. Autor je dvije knjige i koautor u tri knjige. U svojstvu izlagača i predavača učestvovala je na više naučnih skupova, kongresa, konferencija i stručnih edukacija u zemlji i regionu. Pruža usluge savjetovanja iz oblasti senzorne integracije, motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti, interakcije sa drugom djecom, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.
Prof dr Alma Dizdarević – defektolog oligofrenolog
Od 2001. godine radila je u Mješovitoj srednjoj školi Tuzla i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba s smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. U periodu od septembra 2002. godine do decembra 2004. godine radila je u redovnoj osnovnoj školi “Hasan Kikić” u Gračanici sa djecom s posebnim potrebama u specijalnom kombiniranom odjeljenju. Od 2005. godine zaposlena je na Univerzitetu u Tuzli, gdje je nositelj predmeta iz oblasti autizma i intelektualnih i razvojnih teškoća na I, II i III ciklusu studija. Montessori pedagog je i član Udruženja Montessori praktičara i edukatora. Član je Europske asocijacije za intervenciju u ranom djetinjstvu Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI). Kandidat je i polaznik petog semestra za BCBA-D (Board certifikovani analitičar ponašanja – doktorski nivo) na Florida Tehnološkom Institutu SAD. Autor je 9 knjiga i 3 univerzitetska udžbenika. Pruža usluge savjetovanja iz oblasti promjena ponašanja, toalet treninga, brige o sebi, vještina svakodnevnog života, učenja, interakcije sa drugom djecom, stereotipnih ponašanja, podrške u vrtiću i školi i izbora odgovarajućih tretmana zasnovanih na dokazima.
(hocu.ba)