Strategija promjene: Grad Gradačac podržao inicijativu za izradu Strategije prema mladima Grada Gradačac 2024-2027. godine

Omladinske organizacije iz Gradačca, Udruženje KULT Gradačac, Vijeće mladih općine Gradačac, Udruženje mladih “Futura” i Lokalni tim Gradačac Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH), ujedinjene pod zajedničkom inicijativom “Strategija promjene” s ponosom obznanjuju ključni korak prema stvaranju povoljnijih uvjeta za mlade u ovoj lokalnoj zajednici.

Gradonačelnik Grada Gradačac, gospodin Edis Dervišagić, nedavno je donio važnu Odluku o izradi Strategije prema mladima za period od 2024. do 2027. godine, podržavajući time napore omladinskih organizacija u pružanju konkretnih rješenja za izazove s kojima se mladi suočavaju te uključivanje istih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Strategija prema mladima je sektorski strateški dokument Grada Gradačac koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, a predstavlja jednu od minimum mjera koju je lokalna vlast dužna osigurati mladima u skladu sa članom 14. Zakona o mladima Federacije BiH.

Ova odluka potvrđuje predanost lokalnih vlasti u saradnji s omladinskim sektorom u stvaranju inkluzivne strategije koja će odražavati stvarne potrebe mladih i pridonijeti jačanju njihove uloge u lokalnoj zajednici. Prema donesenoj Odluci, formirat će se radno tijelo koje će biti odgovorno za izradu ovog strateškog dokumenta. Gradonačelnik će imenovati članove i članice ovog tijela posebnim rješenjem, a u procesu izrade dokumenta sudjelovat će javne ustanove, ustanove obrazovanja, omladinske organizacije i ostale nevladine organizacije koje djeluju na području grada Gradačac. Ovo je važan korak ka osiguranju široke participacije i raznolikog doprinosa.

Sredstva za izradu Strategije prema mladima Grada Gradačac 2024-2027. godine osigurana su u Budžetu Grada Gradačac za 2024. godinu. Rok za izradu ovog dokumenta je šest mjeseci od dana donošenja Odluke, odnosno do kraja mjeseca juna 2024. godine.

Omladinske organizacije pozivaju građane/ke, medije, i sve zainteresirane da prate dalji razvoj inicijative “Strategija promjene” te da se aktivno uključe svojim idejama, prijedlozima i podrškom. Otvorena komunikacija i saradnja s lokalnom zajednicom ključni su za uspjeh ove inicijative.

Sve relevantne informacije o Strategiji i njezinom napretku bit će redovito objavljivane na Facebook stranici inicijative.

Ova kampanja je dio projekta PRAGG koji financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

 

Posljednji postovi