Univerzitet u Banja Luci: Stipendije za studente

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN’’, dodijeliće za kalendarsku 2021. godinu do 50 stipendija u iznosu od 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banja Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije ,,WELT DER WUNDER’’ ili ,,FAIRNETZEN’’. 
Zainteresovani studenti treba da dostave prijavu i propratnu dokumentaciju kojom će dokazati navode iz prijave.

Uz prijavu, koja je na engleskom jeziku i koju možete da preuzmete ovdje, neophodno je dostaviti:
1. kratku biografiju na engleskom jeziku u kojoj je posebno važno detaljno opisati socijalni status studenta;
2. fotografiju;
3. dokaz o navedenom socijalnom statusu (stanju socijalne potrebe) studenta (npr. ček od penzije, ljekarski nalazi o bolesti roditelja ili studenta, dokaz o invalidnosti roditelja ili studenta, potvrda o nezaposlenosti roditelja, dokaz da je student dijete bez jednog ili oba roditelja, potvrda centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći i dr.);
4. dokaz o uspjehu studenta (uvjerenje o prosjeku ocjena u dosadašnjem studiju);
5. instrukciju banke za uplatu stipendije na račun u konvertibilnim markama – broj žiro računa (uplate se vrše sa domaćeg računa).
Dokumenti pod tačkama 3, 4. i 5. dostavljaju se samo na srpskom jeziku.
Konačnu listu korisnika stipendije utvrdiće donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima.
Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.
Isplata stipendija će se vršiti u drugoj polovini februara 2021. godine.
Prijave i dokumentacija podnose se putem elektronske pošte, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org najkasnije do 30.10.2020. godine.
(unibl.org)

Posljednji postovi