ALFinMOTION – Program mobilnosti Fondacije Anna Lindh – treće izdanje

Dialogue.Cooperate.Innovate
POZIV ZA PRIJAVE
ALFinMOTION jača ravnopravna partnerstva i saradnju između operatera interkulturalnog dijaloga (ICD) i podstiče napredne mreže civilnog društva koje su spremne da pruže interdisciplinarne odgovore na hitna pitanja. Program mobilnosti nudi finansijsku podršku za uključivanje predstavnika drugih organizacija sa komplementarne obale Mediterana u inicijative licem u lice.

ALFinMOTION – četiri modaliteta za koja se možete prijaviti:

Mobilnost za akciju: Podržava aktivno učešće u ICD inicijativama
Mobilnost za znanje: Podržava zajednički razvoj proizvoda znanja
Mobilnost za partnerstvo: Podržava zajedničku razradu prijedloga projekta
Mobilnost za kreativnost: Podržava zajedničko stvaranje kreativnih inicijativa

ZAŠTO SE PRIJAVITI?

PONOVNO POVEZIVANJE: Primite paušalni iznos za saradnju sa EuroMed operaterima interkulturalnog dijaloga

RE-SHARE: ALF online platforme će širiti vašu inicijativu na evro-mediteranskom nivou

RE-VIVE: Postanite dio regionalnih i nacionalnih programa interkulturalne politike i diskusija o ICD-u

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijave mora podnijeti organizacija (organizacija domaćin) koja će primiti do dva predstavnika iz dvije različite organizacije (organizacije koje šalju) za zajedničku inicijativu za međukulturalni dijalog licem u lice. Organizacija domaćin će dobiti finansijsku podršku (paušalni iznos) da ugosti jednog ili dva predstavnika; paušalni iznosi će zavisiti od odabranog modaliteta mobilnosti. Organizacije mogu biti članice(e) ili nečlan(e) ALF mreže. Ukoliko aplikant nije član, toplo se preporučuje da se prijavi za članstvo u ALF-u do isteka roka za ovaj poziv. Saradnja/aktivnost se mora odvijati u zemlji u kojoj se nalazi sjedište podnosioca zahtjeva/organizacije domaćina.

Prijave moraju uključivati najmanje dva različita operatera interkulturalnog dijaloga (organizacija domaćin i organizacija koja šalje) sa komplementarnih obala Mediterana[1]. Ako podnosilac prijave/organizacija domaćin namjerava da sarađuje sa dva entiteta, oni, osim što dolaze sa komplementarne obale Mediterana, moraju imati sjedište u različitim zemljama.

Napomena: Organizacije moraju biti pravna lica, registrovana u jednoj od 42 zemlje Euro-Med partnerstva.

[1] Kategorija 1: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Mauritanija, Maroko, Palestina, Tunis i Turska
Kategorija 2: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Monako, Crna Gora, Holandija, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska
POZIV OTVOREN DO 26. avgusta 2023. (23:59 CEST)
Prijave na engleskom, francuskom ili arapskom jeziku moraju biti dostavljene do 26. avgusta, 23.59 CEST samo putem obrasca za prijavu na mreži. Mobilnosti se moraju održati u bilo koje vrijeme između 1. novembra 2023. i 30. aprila 2024. Sljedeći poziv će biti objavljen u septembru 2023.

KAKO SE PRIJAVITI?
U nastavku pogledajte kratak opis svakog modaliteta mobilnosti. Odaberite jedan modalitet za koji ćete se prijaviti. Isti aplikant ne može podnijeti više od jednog zahtjeva za mobilnost u okviru ovog poziva. Prijave se ne mogu podnijeti za aktivnosti koje su već djelimično ili u potpunosti finansirane od strane ALF-a.

Identifikujte potencijalnu(e) organizaciju(e) koju treba mobilisati (stranica ALF mreže može pomoći u tom pogledu) i dogovorite se da sarađujete zajedno u okviru odabranog modaliteta mobilnosti.

Pregledajte obrazac za prijavu (pogledajte ispod ispod svakog modaliteta). Nije moguće sačuvati tekst kao nacrt ili izvršiti bilo kakva podešavanja nakon slanja. Nakon isteka roka, to je posljednja podnesena verzija prijave koja će biti obrađena.

U slučaju tehničkih problema ili pitanja vezanih za poziv, pošaljite pitanja na: ALFinMOTION.call@bibalex.org. Sekretarijat ALF-a će odgovoriti na vaša pitanja tokom informativne sesije i postaviti ih na internet.

UNAPREĐENO JEDNOSOBNA DODJELA I NAČIN PLAĆANJA

Paušalni iznosi i minimalno trajanje boravka koje podržava ALF za svaki modalitet su sljedeći:

Modalitet mobilnosti: akcija
Maksimalan broj mobiliziranih domaćinskih organizacija: Do 2 iz različitih zemalja
Minimalno trajanje boravka u inostranstvu: 2 dana
Paušalni iznos po organizaciji domaćina: 1.300 eura
Maksimalna vrijednost ugovora: 2.600 eura

Modalitet mobilnosti: znanje
Maksimalan broj mobiliziranih domaćinskih organizacija: Do 2 iz različitih zemalja
Minimalno trajanje boravka u inostranstvu: 7 dana
Paušalni iznos po domaćinskoj organizaciji: 1.500 eura
Maksimalna vrijednost ugovora: 3.000 eura

Modalitet mobilnosti: Partnerstvo
Maksimalan broj mobiliziranih domaćinskih organizacija: Do 2 iz različitih zemalja
Minimalno trajanje boravka u inostranstvu: 7 dana
Paušalni iznos po organizaciji domaćina: 1.300 eura
Maksimalna vrijednost ugovora: 2.600 eura

Modalitet mobilnosti: Kreativnost
Maksimalan broj mobiliziranih domaćinskih organizacija: Do 2 iz različitih zemalja
Minimalno trajanje boravka u inostranstvu: 1 mjesec
Paušalni iznos po organizaciji domaćina: 2.500 eura
Maksimalna vrijednost ugovora: 5.000 eura

Nisu predviđena nikakva plaćanja unaprijed. Ove alokacije će biti puštene čim se mobilnost obavi, nakon prijema i odobrenja potrebnih dokumenata za konačno izvještavanje. Na zahtjev se može izdati predfinansiranje u iznosu od 60% paušalnog iznosa. U tim slučajevima, organizacija domaćin će preuzeti procijenjeni trošak bankovnih transfera u iznosu od 120 eura koji će biti odbijen od paušalnog iznosa. Korisnici se moraju pridržavati ALF-ovih smjernica za komunikaciju i vidljivost prilikom implementacije inicijative za interkulturalni dijalog.

INDIKATIVNA VREMENA

27/06/23 Pokretanje poziva
24/07/23 Online informativna sesija (detalji će biti objavljeni na web stranici ALF-a)
26/08/23 Rok za prijem prijava za mobilnost
10/09/23 Objavljivanje rezultata selekcije
18/09/23 Potpisivanje ugovora
25/09/23 Zoom sastanak sa organizacijama domaćinima kako bi podijelili zajednički stav
01/11/23 Najraniji mogući datum početka interkulturalnih inicijativa koje imaju koristi od ovog poziva
30/04/24 Najnoviji mogući datum završetka interkulturalnih inicijativa koje imaju koristi od ovog poziva
Januar 2024. Zoom sastanak sa organizacijama domaćinima kako bi se izvršila naknadna evaluacija poziva

KRITERIJ IZBORA

Kriterijumi za odabir će se zasnivati na kvaliteti primljenih kompletnih prijava za mobilnost. Prioritet će biti dat podnescima u kojima su sve uključene organizacije članice Fondacije Anna Lindh iz 42 nacionalne mreže i prijavama gdje su članovi ALF-a organizacija domaćin. Mora se poštovati rodna, omladinska i geografska ravnoteža između regiona i zemalja. Za postupak evaluacije uzimaju se u obzir sljedeći elementi:

Relevantnost predložene inicijative u smislu interkulturalnog dijaloga kako je naznačeno u svakom modalitetu
Relevantnost specifičnog iskustva korisnika(a)/mobilizirane osobe(a) i dodana vrijednost njihove(ih) organizacije(a) u odnosu na predloženu mobilnost
Komplementarnost profila/pozadine između domaćina i organizacije(a) korisnika/šiljatelja
Geografska komplementarnost[2] između domaćina i organizacije(a) korisnika/šiljatelja i ravnoteža spola i mladih (između 18 i 35 godina)
[2] Kategorija 1: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Mauritanija, Maroko, Palestina, Tunis i Turska
Kategorija 2: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Monako, Crna Gora, Holandija, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska

OPIS MODALITETA

U nastavku ćete naći detaljne opise četiri modaliteta. Ako ste zainteresovani za prijavu, slijedite link do određenog obrasca za prijavu.

Mobilnost za akciju

Minimalno trajanje boravka u inostranstvu je dva dana za najviše dva korisnika/mobilisana lica iz dva različita entiteta pošiljaoca koji moraju imati sjedište u različitim zemljama

Njegov cilj je da podrži aktivno uključivanje različitih vrsta aktera u inicijative interkulturalnog dijaloga licem u lice, koje sprovodi organizacija domaćin. Broj korisnika/mobilisanih osoba ne bi trebalo da prelazi 20% učesnika u predloženoj interkulturalnoj inicijativi.

Zahtjevi za konačno izvještavanje: nominalna(e) prevozna(e) karta(e), komunikacijska podrška i proizvedeni audiovizuelni materijali, listovi za učešće, vijesti razrađene u skladu sa smjernicama za sekciju vijesti o mreži korporativnih web stranica ALF-a i izvještaj o online evaluaciji koji će obezbijediti Sekretarijat ALF-a.

Pregled online obrasca

Prijavite se ovdje

Mobilnost za znanje

Minimalno trajanje boravka u inostranstvu je sedam dana za najviše dva korisnika/mobilisanih osoba iz dva različita entiteta pošiljaoca koji moraju imati sjedište u različitim zemljama

Njegov cilj je stvaranje tandema sa organizacijama civilnog društva i istraživačkim/akademskim institucijama (think-tanks, specijalizovani istraživački centri ili univerziteti) za koprodukciju međusektorskog/prekograničnog znanja o relevantnim aspektima interkulturalnog dijaloga. ALF zadržava suvlasništvo nad izdavačkim pravima i intelektualnom svojinom konačnog proizvoda znanja. Prednost će imati podnesci koji se odnose na izradu novih metodologija, inovativnih pristupa ili analitičkih/propozicionih dokumenata.

Konačni zahtjevi za izvještavanje: nominalna karta za prevoz, konačni proizvod znanja, sažetak razrađen i objavljen u skladu sa smjernicama za Resursni centar za interkulturalni dijalog ALF-a i izvještaj o online evaluaciji koji će obezbijediti Sekretarijat ALF-a.

Pregled online obrasca

Prijavite se ovdje

Mobilnost za partnerstvo

Minimalno trajanje boravka u inostranstvu je sedam dana za najviše dva korisnika/mobilisanih osoba iz dva različita entiteta pošiljaoca koji moraju imati sjedište u različitim zemljama

Njegova svrha je da podstakne zajedničku formulaciju projektnih prijedloga interkulturalnog dijaloga koji se podnose unaprijed identificiranom nacionalnom ili međunarodnom donatoru. Prijedlozi projekata će se direktno odnositi na konkretne aspekte interkulturalnog dijaloga i baviti se specifičnim potrebama identificiranim na lokalnom, nacionalnom ili regionalnom nivou. ALF će dati prioritet projektnim prijedlozima s inovativnim pristupima i orijentiranim na mlade, rodnu ravnopravnost, medijsku pismenost i klimatske promjene ili u svrhe socijalne inkluzije.

Zahtjevi za konačno izvještavanje: nominalna(e) prevozna(e) karta(e), koncept prijedloga projekta razrađen sa sljedećim minimalnim elementima: sažetak, opis i relevantnost, u skladu sa šablonom i izvještaj o online evaluaciji koji će obezbijediti Sekretarijat ALF-a.

Pregled online obrasca

Prijavite se ovdje

Mobilnost za kreativnost

Minimalno trajanje boravka u inostranstvu je mesec dana za najviše dva korisnika/mobilisana lica iz dva različita entiteta pošiljaoca koji moraju imati sedište u različitim zemljama

Poziva kreativne agente evro-mediteranskog prostora iz različitih disciplina i sektora da zajedno kreiraju kulturne/kreativne inicijative vezane za interkulturalni dijalog. Organizacija domaćin mora obezbijediti korisniku(ima)/mobiliziranoj osobi(ama) prostor i sredstva za rad. Kreativni rezultati bi mogli biti prikazani u prostorijama Sekretarijata ALF-a u Aleksandriji i/ili u nekim drugim zemljama po dogovoru sa potencijalnim zainteresovanim članovima ALF-a u nacionalnim mrežama civilnog društva. Prioritet će biti dat inicijativama koje uključuju migrantske zajednice. ALF posebno pozdravlja inicijative koje posebno uključuju migrantske zajednice, podstičući društveni angažman ili sa ciljem širenja.

Zahtjevi za konačno izvještavanje: nominalna karta za prijevoz, komunikacijska podrška i izrađeni audio-vizuelni materijali, listovi za učešće, vijesti elaborirane u skladu sa smjernicama za sekciju vijesti o mreži korporativnih web stranica ALF-a i izvještaj o online evaluaciji koji će obezbijediti Sekretarijat ALF-a.

Pregled online obrasca

Prijavite se ovdje

POZADINA

Euro-mediteranska fondacija Anna Lindh za dijalog između kultura, osnovana 2005. godine sa sjedištem u Aleksandriji, međunarodna je međuvladina organizacija i njen je cilj, prema statutu, promovirati dijalog između kultura i doprinijeti vidljivosti Barcelone. Proces kroz intelektualnu, kulturnu i razmjenu civilnog društva.

Kako bi ispunila svoj cilj, Fondacija usmjerava mlade, rodnu ravnopravnost i umrežavanje s jasnom odlučnošću da vodi inicijative regionalnog i lokalnog interkulturalnog dijaloga koje su korisne za EuroMed društva i institucije s vrlo pragmatičnim pristupom. Svoje djelovanje zasniva na dva glavna tijela Fondacije: Mreži civilnog društva njenih nacionalnih mreža sa više od 4.500 članova i 41 državi članici njenog Upravnog odbora.

Okvir i finansijska alokacija
Ovaj program je razvijen u okviru akcionog granta NDICI-GEO-NEAR/2022/434-371. Indikativni ukupni iznos dodijeljen ovom pozivu je 95.000 eura. Sekretarijat ALF-a zadržava pravo da ne isplati sva raspoloživa sredstva.

 

 

Preuzeto sa: https://www.annalindhfoundation.org/calls/alfinmotion?fbclid=IwAR3rJS4unbyVlPRdbaoKhPJ52SUvVJaxYwPI7WVN7skwHx5Ye880Q-omT3k

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“