Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine


Krajnji rok za prijave:22.06.2021.
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za praćenje izvršenja  budžeta
1/02 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
1/03 Stručni saradnik za programe pomoći
Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine
1/01 Stručni saradnik za praćenje izvršenja  budžeta
1/02 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
1/03 Stručni saradnik za programe pomoći
SEKTOR ZA KADROVSKE, OPĆE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
Odsjek za finansijsko – materijalne poslove i javne nabavke
1/01 Stručni saradnik za praćenje izvršenja  budžeta
Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna i prijedloga budžeta Ministarstva na bazi programskih proračuna sa potrebnim obrazloženjima, za naredne godine i tekuću godinu (na temelju instrukcija Ministarstva finansija i trezora i važećih propisa, u saradnji sa osnovnim organizacijskim jedinicama Ministarstva i na temelju ulaznih podataka od strane istih); učestvuje u izradi dinamičkih planova trošenja odobrenih budžetskih sredstava; učestvuje u izradi mjesečnih i kvartalnih izvještaja o izvršenju budžeta; učestvuje u izradi godišnjih finansijskih izvještaja prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH; prati realiziranje vlastitih prihoda Ministarstva; vodi evidenciju naplaćenih vlastitih prihoda Ministarstva na temelju dokaza o uplatama istih; vrši sravnjenje naplaćenih vlastitih prihoda sa knjigovodstvenom evidencijom Ministarstva finansija i trezora, obavlja i druge poslove  po nalogu  šefa Odsjeka za finansijsko materijalne poslove i javne nabavke. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 i 240 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
SEKTOR ZA UPRAVU
Odsjek za registre i obrazovanje
1/02 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
Opis poslova i radnih zadataka: Prati pravovremenu dostavu rješenja o registraciji i promjenama u registrima Ministarstvu, Službenom glasniku BiH na objavu; Na zahtjev zainteresirane stranke prati izdavanje izvoda iz registra i pruža potrebnu pomoć referentu za registar u vezi sa Izdavanjem izvoda, kao i u postupku vršenja uvida u registar u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti; vodi postupak donošenja  rješenje za odobrenje izrade, upotrebe pečata; Na zahtjev zainteresirane stranke prati izdavanje izvoda iz registra i pruža potrebnu pomoć referentu za registar u vezi sa Izdavanjem izvoda, kao i u postupku vršenja uvida u registar u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti; Prati pravovremenu dostavu rješenja o registraciji i promjenama u registrima Ministarstvu, Službenom glasniku BiH na objavu, vodi provostepeni upravni postupak  po zahtjevima koji se odnose na postupak oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita,  kao i o drugim pitanjima u vezi stručnog usavršavanja; Predlaže programe savjetovanja u vezi sa osposobljavanjem za polaganje stručnih upravnih ispita; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za registre i obrazovanje.
Posebni uslovi: Završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 i 240 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.
Status: državni službenik – stručni saradnik
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
SEKTOR ZA STRATEŠKA PLANIRANJA, KOORDINACIJU POMOĆI I EVROPSKE INTEGRACIJE
Odsjek za evropske integracije
1/03 Stručni saradnik za programe pomoći 
Opis poslova i radnih zadataka: Prikupljanje podataka za planiranje i izradu programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o izvršenju programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Organizovanje polugodišnjih sastanaka informiranja donatora u sektoru pravde u BiH; Organizovanje periodičnih sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći; Izrada zapisnika sa sastanaka informisanja donatora  i sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći; Praćenje provedbe usvojenih zaključaka a sastanaka informisanja donatora  i sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o učinkovitosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH. Redovito ažuriranje baze podataka donatora u sektoru pravde u BiH, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kojemu podnosi izvještaj o svojemu radu.
Posebni uslovi: Završen fakultet društvenog smjera VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru; znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik – stručni saradnik
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo
(ads.gov.ba)