Javni oglas za prijem pripravnika u Regulatornu agenciju za komunikacije

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova  – 1 izvršilac

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 30. stav (2) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, broj: 01-02-3-2281/19 od 05.09.2019. godine i broj 01-02-3-2281-1/19 od 03.08.2020.godine i člana 2. Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-34-1-322-1/22 od 15.02.2022.godine, Regulatorna agencija za komunikacije, raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem pripravnika u Regulatornu agenciju za komunikacije

1/01 Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija za lica koja su studije završili po bolonjskom sistemu koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova  – 1 izvršilac

1. Opis poslova i radnih zadataka: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) ispita, na period od godinu dana.

2. Mjesto rada:  Banja Luka

3. Opšti uslovi 

Kandidat za pripravnika mora da ispunjava sljedeće opšte uslove, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–          da ima navršenih 18 godina života;

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

–          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta.

4. Posebni uslovi

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat za pripravnika treba da ispunjava slјedeće uslove:

–       visoka stručna sprema – završen fakultet političkih nauka ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija,

–       da nema ostvaren radni staž preko jedne godine nakon stečenog visokog obrazovanja,

–       poznavanje rada na računaru

–       poznavanje engleskog jezika.

5. Uz prijavu za Javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

– Popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac koji se nalazi na internet (WEB) stranici Regulatorne agencije za komunikacije, koji se nalazi na sljedećim linkovima:

http://rak.ba/bos/index.php?uid=1268628757

http://rak.ba/hrv/index.php?uid=1272012093

http://rak.ba/srp/index.php?uid=1272793791

–      Univerzitetska diploma ili Uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diploma) kako je naznačeno u posebnim uslovima, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (ovjerena kopija rješenja nadležnog organa u Bosni i Hercegovini o priznavanju diplome),

–          dodatak diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca,

–          uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

–          dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od ukupno jedne (1) godine ili više što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih – ovjerena kopija ne starija od 15 dana

–          izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–          dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru;

–          dokaz o traženom nivou znanja engleskog jezika što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa

NAPOMENA

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata. Ljekarsko uvjerenje i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

6. Postupak izbora:

Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovaće se Komisija za izbor koja će sa kandidatima koji dostave uredne, kompletne i blagovremene prijave i koji ispune uslove iz Javnog oglasa, provesti postupak testiranja, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

7. Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije zaključno sa danom 28.02.2022. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1. Sarajevo ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Regulatorna agencija za komunikacije

Mehmeda Spahe broj 1.

71000 Sarajevo

sa naznakom 

“Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.