Javni poziv za ponuđače za izradu online edukacijskog modula o rodnoj ravnopravnosti

Atlantska inicijativaje nevladina organizacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koja razmatra modele unapređenja odgovora na različite sigurnosne rizike u BiH uključujući nasilje nad ženama te različite oblike radikalizacije i ekstremizma. Kroz provođenje projekta Rod i pravosuđe u BiH koji podržava Švedska, Atlantska inicijativa provodi istraživanja te podržava pravosudne i druge institucije u jačanju kapaciteta za efikasno integriranje principa rodne ravnopravnosti. Kroz dugogodišnji rad Atlantska inicijativa je razvila i održala niz obuka o različitim aspektimarodne ravnopravnosti te postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. U nastojanju da ove obuke učinimo dostupnim za što veći broj stručnjakinjai stručnjaka, Atlantska inicijativa namjerava određeni broj obuka prilagoditi online formatu, odnosu formatu za samostalno učenje, te objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za saradnice/saradnike na provedbi ove aktivnosti.

Od zainteresiranih ponuđača se očekuje poštovanje principa rodne ravnopravnosti te uvažavanje različitosti.

Prijava

  • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu na pozicijama koje se oglašavaju
  • Iskustvo u izradi samokomandujućih online obuka
  • Iskustvo u radu sa različitim platformama na koje se postavljaju online obuke
  • Mogućnost izrade videosadržaja
  • Znanje u izradi različitih testova za provjeru znanja
  • Mogućnost izrade interaktivnog sadržaja
  • Finansijska ponuda
  • Primjer prethodnog sličnog rada
  • Prijedlog platforme na kojoj će se postaviti obuka

Očekivani rezultat

Kreiran online edukacijski modul o prepoznavanju i postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa smjernicama iz Javnog poziva i ugovorenim obavezama.

Supervizija

Konsultanta/konsultanticu će tokom realizacije zadataka supervizirati projektna menadžerica. Projektna menadžerica će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanom konsultanticom/konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Zainteresovane osobe se mogu pojedinačno prijaviti ili dostaviti grupnu ponudu kao tim.

Prednost pri odabiru će imati kandidati i kandidatkinje sa znanjem i iskustvom u navedenoj oblasti.

Vremenski rok izvršenja zadatka

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 31. mart 2022. godine

Planirano je da projektni zadatak traje ukupno 15-20 dana.

Kranji rok za slanje prijave: 03.03.2022. do 12:00 sati.

Putem e-maila: lejla.arnaut@atlantskainicijativa.org

Za pitanja molimo da se obratite na telefon 033 262 645.

atlanskainicijativa.org