JAVNI POZIV ZA RADNO MJESTO U VIJEĆU MLADIH TUZLANSKOG KANTONA

Vijeće mladih Tuzlanskog kantona je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa
Zakonom o mladima FBiH u ovom kantonu. U julu 2013. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj
su predstavnici osam lokalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na polju
javnog zagovaranja, politika prema mladima, rada sa mladima te unaprijeđuje omladinsko
organizovanje u Tuzlanskom kantona. Vijeće mladih Tuzlanskog kantona raspisuje Javni poziv za
poziciju Projektnog/e koordinatora/ice, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i
procedurama organizacije.

Naziv pozicije: Projektni/a koordinator/ica
Period angažovanja: 7 mjeseci uz mogućnost produženja
Tip angažmana: Ugovor o radu na 4 sata dnevno (20 sati sedmično)

Uslovi rada:

 •  Mogućnost prekovremenog rada u zavisnosti od potreba aktivnosti, a u skladu sa Zakonom o radu FBiH;
 • Radno mjesto u Tuzli;
 • Putovanja unutar kantona i države.

Odgovornost: Projektni/a koordinator/ica odgovara Upravnom odboru Vijeća mladih Tuzlanskog
kantona.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 •  Upravljanje i koordinacija rada kancelarije Vijeća mladih Tuzlanskog kantona;
 • Operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona;
 • Brine se o osiguravanju uvjeta za rad Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • Obavlja zadatak čuvara dokumenata u kancelariji Vijeća mladih;
 • Odgovoran/na je za pravno-tehničku obradu akata i zaključaka usvojenih na sjednici;
 • Koordinacija izrade godišnjih akcionih planova i budžeta;
 • Praćenje izvršenja Strateškog plana i godišnjih akcionih planova Vijeća mladih Tuzlanskog kantona;
 • Razvoj partnerstava sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima;
 • Staranje o informisanju i javnosti rada organizacije;
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama Vijeća mladih Tuzlanskog kantona;
 • Sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora;
 • Podrška u radu Upravnog odbora;
 • Izvršavanje drugih zadataka povjerenih od strane Upravnog odbora Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Statutom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Visoka stručna sprema;
 • Poznavanje rada u polju analitike, logističke i tehničke koordinacije i/ili pravnih okvira
 • Starosti do 30 godina u trenutku kandidovanja za poziciju;
 • Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima vlasti;
 • Poznavanje omladinske politike, prilika i aktera u kantonu, Federaciji BiH i regiji;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Znanje engleskog jezika – minimalno B1;
 • Vještine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima;
 • Izražene organizacijske, komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Sposobnost samostalnog djelovanja i pokretanja inicijativa;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • Spremnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uvjeti:

 •  Iskustvo u omladinskom radu;
 • Poznavanje omladinskog sektora u BiH i regiji
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Mogućnosti:

 •  Rad u dinamičnom i stručnom timu;
 • Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;
 • Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;
 • Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu;

Svi zainteresirani kandidati/kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi), te
minimalno dva pisma preporuke (od strane profesora/saradnika na fakultetu, omladinskih
organizacija, udruženja za mlade i/ili fondacija) ili potvrdu o dosadašnjim radnom iskustvu na
tuzlanski.kanton@vijecemladih.ba  sa naznakom „Prijava za radno mjesto Projektnog/e
koordinatora/ice“ najkasnije do 4.6.2022. godine (do 23:59h). Za sva eventualna pitanja i/ili
nedoumice moguće se obratiti putem istog maila sa naznakom: „Upit u vezi sa Javnim pozivom za
Projekntog/u koordinatora/icu“.

Potpisnike/ice pisma preporuke i/ili potvrda će kontaktirati Komisija za izbor Projektnog/e
koordinatora/ce, a treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj
telefona.

Samo će kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor pred Komisijom koji će se obaviti
u periodu od 6. do 10.6.2022. godine.

Očekivani početak radnog angažmana je 13.6.2022. sa 50% radnog vremena.
Više informacija o omladinskom organizovanju, Zakonu o mladima FBiH i krovnoj organizaciji za mlade
u Federaciji BiH možete pronaći na www.vijecemladih.ba .

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.