Konkurs Općine Novo Sarajevo za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za šk./ak. 2022/23. godinu

Na osnovu  člana  3. i 4. Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 14/21), Općinski načelnik Općine Novo Sarajevo, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
za školsku/akademsku 2022/2023. godinu

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju, što uključuje i samofinansirajući studij, u visokoškolskim ustanovama na području BiH, kao i studenti koji su imali pauzu u školovanju.

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su slijedeći:

 1. da imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo, neprekidno najmanje dvanaest mjeseci unazad,
 2. da su starosti do navršenih 26. godina života,
 3. da ne obnavljaju razred/godinu,
 4. da nisu apsolventi,
 5. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh:
  a) učenici I razreda srednjih škola sa najmanjom prosječno
  ocjenom 4,5 iz završnog razreda osnovne škole,
  b) učenici II, III i IV razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom
  ocjenom 4,5 iz prethodnog razreda,
  c) redovni studenti I godine sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,5
  iz završnog razreda srednje škole,
  d) redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti
  I i II godine II ciklusa, fakulteta tehničkih, prirodno-matematičkih i
  biotehničkih i mediscinskih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,5
  iz prethodne godine studija,
  e) redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa,
  fakulteta društvenih, humanističkih i umjetničkih nauka sa najmanjom
  prosječnom ocjenom 8,0 iz prethodne godine studija.
Stipendije se u okviru raspoloživih sredstava izuzetno mogu dodjeliti učenicima/studentima iz posebnih kategorija, a imaju prosjek ocjena manji od traženog i to:
 • učenicima srednjih škola i studentima na osnovu liste Kantonalnog Centra za socijalni rad­ Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo,
 • učenicima srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo, a na osnovu akta nadležnog organa, za dodjelu stipendija deficitamih zanimanja.
Broj stipendija se utvrduje za svaku školsku/akademsku godinu zavisno od visine sredstava planiranih u Budžetu Općine za ovu namjenu.
Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima koji se stipendiraju iz drugih izvora.
Sredstva za dodjelu stipendija planiraju se u skladu sa finsansijskim mogućnostima Općine.
Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku nastavnu godinu i isplaćivat će se za deset mjeseci, u visini (ukupan iznos):
ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
 • I razred    650,00 KM
 • II razred   700,00 KM
 • III razred  750,00 KM
 • IV razred  800,00 KM
ZA STUDENTE
 • I godina    900,00 KM
 • II godina   950,00 KM
 • IIIgodina 1.000,00 KM
 • IV godina 1.100,00 KM
 • V, VI i I i II godina II ciklusa 1.200,00 KM
Uz Obrazac prijave (nalazi se na web stranici Općine) kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije ne starije od 6. mjeseci) i to kako slijedi:
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 1. Izvod iz matične knjige rođenih za kandidata, – NA UVID
 2. uvjerenje o kretanju za kandidata, – NA UVID
 3. potvrda o upisu u narednu školsku/akademsku godinu studija,
 4. dokaz o uspjehu iz prethodne školske/akademske godine (za učenike svjedočanstvo, a za studente uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija),
 5. ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih izvora, da će vratiti sav iznos sredstava koje je primio za stipendiranje ako napusti redovno školovanje ili izgubi pravo na redovno školovanje
 6. potvrda banke o otvorenom broju računa na ime kandidata (za maloljetne kandidate priložiti račun roditelja ili staratelja) – isključivo potvrda iz banke bez JMBG,
 7. kućna lista.
DODATNA DOKUMENTACIJA (služi za dodatno bodovanje i prilažu je samo kandidati koji ispunjavaju uslove za dodatno bodovanje, kako je navedeno u nastavku, dok ostali kandidati ne prilažu dodatnu dokumentaciju)
 1. dokaz o osvojenom I, II, i III mjestu na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom takmičenju i olimpijadi ili o učešću na državnom ili međunarodnom takmičenju,
 2. dokaz da je kandidat osoba sa poteškoćama, invaliditetom ili boluje od teške/maligne bolesti,
 3. dokaz da jedan ili oba roditelja od kandidata boluju od teške/maligne bolesti,
 4. dokaz da su jedan ili oba roditelja od kandidata umrli,
 5. dokaz da su roditelji od kandidata razvedeni,
 6. dokaz da je kandidat dijete samohranog roditelja,
 7. dokaz da je kandidat dijete civilnog invalida,
 8. dokaz da je kandidat dijete šehida ili poginulog branioca,
 9. dokaz da je kandidat dijete umrlog RVI, umrlog demobilisanog borca ili umrle civilne žrtve rata,
 10. dokaz da je kandidat dijete RVI,
 11. dokaz da je kandidat dijete dobitnika ratnog priznanja/odlikovanja,
 12. dokaz da je kandidat dijete demobilisanog borca,
 13. dokaz da je kandidat dijete civilne žrtve rata,
 14. dokaz da roditelji kandidata primaju socijalnu pomoć ili su oboje na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležnog organa,
 15. dokaz da porodica kandidata po članu domaćinstva ima primanja manja manja od 1/4 prosječne plaće u entiteu FBIH za prethodnu godinu (dokaz kućna lista i dokaz o primanjima članova domaćinstva),
 16. dokaz da porodica kandidata po članu domaćinstva ima primanja manja manja od 1/4 do 1/2 prosječne plaće u entiteu FBIH za prethodnu godinu (dokaz kućna lista i dokaz o primanjima članova domaćinstva),
 17. dokaz da kandidat u porodici ima braću i sestre na redovnom školovanju,
 18. dokaz da kandidat u porodici ima braću i sestre na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležnog organa,
 19. dokaz da kandidat pohađa deficitarno zanimanje,
 20. dokaz da kandidat ima urađen naučno-istraživački rad/umjetnički rad, kao samostalni autor ili koautor.
Kao relevantan dokaz služe uvjerenja ili potvrde koje je izdao nadležni organ.
Komisija za provođenje konkursa razmatra pristigle prijave, sačinjava Preliminarnu listu kandidata, koju objavljuje na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici Općine, gdje ostaje otvorena osam (8) dana. Prigovori na Preliminarnu listu podnose se Komisiji za rad po prigovorima, u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici Općine. Općinski načelnik utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli stipendija i istu dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje. Odluku o dodjeli stipendija provodi Općinski načelnik, a isplata stipendija precizirat će se ugovorima o stipendiranju.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport, putem telefona 033/492-386 ili na e-mail: obrazovanje@novosarajevo.ba.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dr. Hasan Tanović

Posljednji postovi