Konkurs za dodjelu stipendija Jericho organizacije

 

Za studente koji su posvećeni kreiranju jedinstva u  multikulturalnom društvu, i imaju san o boljoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu

We believe that education is one of the main keys towards a better quality of life in Bosnia & Herzegovina. Our approach is holistic, we strive for inclusiveness and diversity. Become a part of the Jericho family, and succeed with higher education. Jericho scholarships cover tuition, books, transportation, housing, English lessons, training seminars, and emotional support. *Scholarship amounts are based on individual needs and subject to fund availability. Please read each question carefully and answer them thoroughly. Forms with blank or short answers will not be considered for admission into the program. –

Mi vjerujemo da je obrazovanje jedno od glavnih stavki ka boljem kvalitetu života u Bosni i Hercegovini. Naš pristup je holistički, težimo ka inkluziji i različitosti. Postani dio Jericho porodice i budi uspješan/na u visokom obrazovanju. Jericho stipendija proviđa školarinu, knjige, prevoz, smještaj, troškove kursa engleskog jezika, seminare obuke i emocionalnu podršku.*Iznosi stipendija temelje se na individualnim potrebama i podložni su raspoloživosti sredstava. Molimo da pažljivo pročitate svako pitanje i odgovorite na njih potpuno. Obrasci sa praznim, nepotpunim i kratkim odgovorima neće se uzeti u obzir za upis u program.

REQUIREMENTS – ZAHTJEVI

 • Attend University in Bosnia and Herzegovina. Applicants must attend or plan on attending one of the following Universities: the University of Sarajevo, University of Zenica, University of Mostar, University “Džemal Bijedić, University of Tuzla, or the University of  Banja Luka. Requests for support at other Universities will be denied. Pohađanje Univerziteta u Bosni i Hercegovini. Kandidati moraju pohađati ili planirati da  pohađaju jedan od sljedećih Univerziteta: Univerzitet Sarajevo, Univerzitet Zenica, Sveučilište Mostar, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Univerzitet Tuzla ili Univerzitet Banja Luka. Zahtjev za podršku na drugim Univerzitetima će biti odbijen.
 • Be entering your 1st or 2nd year at the university, or be under the age of 21. If you are entering your 2nd year, you must have passed all exams from your first year by June 2022. Upisujete 1. ili 2. godinu na Univerzitetu ili ste mlađi od 21. godinu. Ako upisujete 2. godinu na Univerzitetu, uslov za stipendiju su položeni svi ispiti iz 1. godine u junsko/julskom roku, 2022. godine.
 •  Scholarships are awarded based on financial need and academic performance.  Stipendije se dodjeljuju na osnovu financijskih potreba i akademskog uspjeha. 
 •  While all students are encouraged to apply; we prefer students in growing fields such as any technical and natural science – mathematics, physics, chemistry, biology, engineering, manufacturing, computer sciences, information technology, or technology. Ohrabrujemo sve studente  da se prijave, ali preferiramo studente u rastućim područjima kao što su bilo koja tehnička ili prirodna nauka-matematika, fizika, hemija, bilogija, inžinjering, proizvodnja, informacijska tehnologija, ili slično područje studija.
 • We prefer a minimum level of conversational English.  English is the preferred language spoken in the foundation. Poželjno je minimalno poznavanje konverzacijskog Engleskog jezika. Engleski jezik je preferirani jezik koji se govori u fondaciji.
 • Academic expectation; Students must maintain score of passing 100% of 30 ECTS (European Credit Transfer System) taken in each semester, throughout their education. Akademska očekivanja: položiti 100% od ECTS (Evropski sistem prenosa bodova) uzetih u svakom semestru, kroz cjelokupno obrazovanje.
 • Attend our training Seminars. Our program centers around relationship development, leadership skills, and unity. Because of this, our twice-yearly leadership seminars in BiH are mandatory. Prisustvovanje našim seminarima. Naš program je usmjeren na razvoju odnosa, vještine vođenja i jedinstvu. Zbog toga su naši treninzi za vodstvo, koji se održavaju u BiH, obavezni.
  APPLICATION PROCESS – PROCES PRIJAVE
 • Submission deadline is 15 July 2022.  Rok za prijavu je 15.07.2022. 
 • There will be interviews held for students who are chosen to advance to the second round (Proof of academic achievement and family income will be required at interview stages). Scholarship recipients will be notified (by email) by August 16th if a scholarship has been awarded *Note: Due to a large number of applicants, we cannot personally contact everyone. We will contact you if you are selected for an interview or if a scholarship has been awarded to you. If you do not hear from us, please consider applying again next year. **Dates are subject to change
 • Održat će se intervjui za studente koji su ušli u drugi krug (dokazi o akademskom uspjehu i prihodima porodice bit će potrebni na intervjuu). Dobitnici stipendija bit će obavješteni (putem e-maila) do 16.08.2020. o dobitku stipendije. *Napomena: Zbog velikog broja aplikanata, ne možemo osobno kontaktirati sve. Kontaktirat ćemo vas ako ste izabrani za intervju ili ako ste dobili stipendiju. Ako ne čujete ništa od nas, razmislite o ponovnom prijavljivanju sljedeće godine. **Datumi su podložni promjenama.

  IMPORTANT NOTES

 • This application MUST be completed in English. You will not be judged for grammar or spelling mistakes. If you have any questions in regards to your application or if, for some reason, you need to contact us, you may email jericho@jerichofoundation.org. Ova aplikacija MORA biti ispunjena na engleskom jeziku – Neće vam se gledati gramatičke ili pravopisne greške. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi vašom prijavom ili ako nas iz nekog razloga morate kontakirati možete poslati e-mail na jericho@jerichofoundation.org.
 • Completing your application. This is a very competitive scholarship program, make sure you take the time and effort to answer all questions thoroughly. Završavanje vaše prijave – Ovo je vrlo konkurentan program stipendiranja, pobrinite se da uzmete vremena i truda da potpuno odgovorite na sva pitanja.

Više informacija i prijavu možete pronaći na sljedećem linku Jericho Foundation- Empower Orphans and Youth in BiH Through Education

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

 

Posljednji postovi