KONKURS za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisuju:

K O N K U R S

za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”
za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva

1. Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, koje do 31. oktobra/listopada 2020. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.
2. Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do 31. oktobra/listopada 2020. godine pošalju tekstove/priloge koji izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.
Žustra i Vila dobitnici novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ za ...
Način prijave:
 za organizacije civilnog društva:
– obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog,
– najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa. (ne stariji od 1.5.2019)
 za novinare i novinarke:
– detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama,
– do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa, (ne stariji od 1.5.2019)
– potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu (ako se ne vidi datum objave).
Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.
Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 10. decembra/prosinca 2020. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.
Pozivamo sve organizacije civilnog društva, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovrno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje tekstove i priloge koji odgovaraju cilju Konkursa i koji su napisani u skladu sa skladu sa standardima društveno odgovornog i profesionalnog novinarstva.
Prijave se šalju na e-mail adresu nagrada@hcabl.org ili na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Bana Lazarevića 21. 78000 Banjaluka.