Konkurs za posao na poziciju trener iz oblasti interne/eksterne komunikacije za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, provodi konkurentski postupak  bez javnog oglašavanja za pozicije
                I

 1. TRENER IZ OBLASTI INTERNE / EKSTERNE KOMUNIKACIJE ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVAKOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

(2 izvršioca)
u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju“ kojeg u partnerstvu provode Asocijacija XY i udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“. Projekt se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Opšti cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za  djecu i mlade  sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji.
Dvodnevni trening iz oblasti interne/eksterne komunikacije će obuhvatiti teorijsku obuku kao i praktičan rad i vježbe za komuniciranje roditelja jednih sa drugima, roditelja sa osobljem i menadžmentom udruženja, kao i zajednički nastup ovih dviju grupa pred širokim auditorijumom i medijima. Na osnovu svjetski priznate Reframing metodologije u komunikološkoj oblasti, planirano je uraditi nekoliko sesija za unapređenje komunikacijskih vještina. Zbog osjetljivosti i specifičnosti ciljnih grupa koje djeluju pod pritiskom i opterećenjem, internu komunikaciju je potrebno prilagoditi potrebama roditelja u cilju stvaranja „vršnjačkih grupa“ koje će raditi na jačanju međusobnog samopouzdanja i podrške jednih prema drugima kroz adekvatnu komunikaciju.
Obuka u oblasti novih medija predstavlja posebnu stavku na treningu, sa fokusom na administraciju i ažuriranje društvenih mreža kao najbržeg, najisplativijeg i najefikasnijeg medija usmjerenog prema širokoj javnosti. Polaznici treninga proći će kroz sesiju o uspješnoj prezentaciji i artikulaciji informacija kroz tradicionalne medije (radio, TV, štampa) i zajedno s trenerima osmisliti kampanju „Zdravije odrastanje je moje ljudsko pravo“.
Rezultat: roditelji ostvaruju lakšu i empatičniju komunikaciju jedni između drugih, roditelji ostvaruju lakšu i efikasniju komunikaciju sa osobljem i menadžmentom udruženja, roditelji, osoblje i menadžment udruženja brže i efikasnije komuniciraju sa širom javnošću i donosiocima odluka putem medija.
Vremenski period trajanja projekta: 16.07.2020. – 31.01.2021.
II
Pozicija: TRENER IZ OBLASTI INTERNE / EKSTERNE KOMUNIKACIJE ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA
Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću
 • Razumijevanje tema i potreba NVO sektora u navedenim oblastima sa fokusom na marginalizirane skupine
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Dobra komunikacija sa eksternim medijima
 • Iskustvo u kreiranju i implementaciji zagovaračkih medijskih kampanja
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

Lokacija angažmana: Sarajevo
Zainteresovani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant predlaže, a kako bi ispunio zadatak definisan opisom posla
 • Finansijski prijedlog/ponuda
 • Lump-sum fee konsultanta

Lump-sum treba biti razrađen na budžetske linije: troškovi puta, per diems, troškovi materijala, stvarni trošak konsultantskih usluga

 • Primjeri dvaju izvještaja koje je konsultant izradio u prethodnom periodu

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu abajramovic@asocijacijaxy.org
Rok za prijavu je 23.11.2020. godine.
Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu abajramovic@asocijacijaxy.org
Informisanje kandidata
Asocijacija XY neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat, na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

(mreza-mira.net)