KOORDINATOR/ICA STRUČNOG TIMA ZA RAZVOJ DJECE U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Koordinator/ica tima za razvoj djece vodi tim saradnika za razvoj djece SOS porodične njegovateljice je odgovoran/na da pruži mogućnosti i programe koji podržavaju SOS majku/roditelja u poticanju razvoja njihove djece. Poštuje individualnost svake SOS porodice i podržava je prema njihovim specifičnim potrebama i zahtjevima. Sarađuje sa SOS majkom/roditeljem u procesu razvojnog planiranja za djecu i obezbjeđenju resursa za implementaciju tih planova. Osigurava da SOS porodice dobiju podršku koja je porodici potrebna. Podržava postupak prijema djece prikupljanjem informacija o djetetovoj prošlosti i sadašnjoj situaciji, prati zakonske formalnosti i radi s djetetovom porodicom porijekla.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Vodi tim koji pruža i osigurava podršku porodicama
 • Organizuje podršku SOS porodici u savjetodavnim, edukativnim i programskim aktivnostima, kao i u kontaktima sa porodicama porijekla
 • Organizuje i vrši realizaciju individualnog i grupnog rada sa djecom
 • Planira, organizuje i učestvuje u realizaciji godišnjeg i mjesečnog plan rada stručnog tima
 • Učestvuje u evaluaciji procesa Individualnog Razvojnog Planiranja djece i standarda podrške SOS majkama/SOS roditelju
 • Vodi pedagošku administraciju/evidenciju i redovno izvještava nadređenog o realizaciji plana
 • Redovno organizuje individualne sastanke sa uposlenicima i po potrebi učestvuje u HR procesima vezanim za zaposlenike stručnog tima
 • Redovno učestvuje u intervizijskim i supervizijskim sesijama
 • Sarađuje sa ključnim stakeholderima u zajednici po pitanju provodjenja aktivnosti za djecu i promoviše rad organizacije
 • Obavezno prisustvuje grupnim supervizijama
 • Prati i osigurava primjenu preporuka relevantne stručne literature, zakona, internacionalnih i nacionalnih dokumenata za kvalitetnu implementaciju programa
 • Aktivno učestvuje u planiranju daljeg razvoja profesionalnih potencijala svih članova stručnog tima

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog sistema VII1 CSS (psihologija, pedagogija, socijalna-pedagogija, socijalni rad i druga srodna zvanja društvenog smjera (240 ECTS bodova)
 • Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece i mladih u trajanju od najmanje pet godina
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, uključujući e-mail korespondenciju)
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima
 • Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom)
 • Dobro poznavanje i razumijevanje razvojnih faza kod djece i mladih
 • Poznavanje standarda u području socijalne brige, a naročito djece i mladih
 • Razumijevanje i iskustvo u primjeni Konvencije o pravima djeteta
 • Izuzuzetno razvijene komunikacijske vještine
 • Vještine upravljanja timom i planiranja rada tima
 • Dobro razvijene vještine mentorstva, vođenja i facilitiranja treninga, radionica i prezentacija
Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji       do 17.01.2020. godine

Vozačka B kategorije (aktivan vozač/ica)

Oglas ostaje otvoren do 25. marta 2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: p osao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju KOORDINATOR/ICASTRUČNOG TIMA ZA RAZVOJ DJECE U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice h ttps://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.