Na sastanku je bilo govora o trenutnom položaju mladih u Federaciji BiH, aktivnostima koje Vijeće mladih FBiH, ali i Federalno ministartvo kulture i sporta provode, mogućnostima unaprjeđenja suradnje u različitim poljima života i djelovanja mladih ljudi.

 
“Imali smo priliku predstaviti aktivnosti koje smo realizovali u prethodnoj godini, a s ciljem da se mladi bolje upoznaju sa zakonskim rješenjima i omladinskim organizovanjem. Proteklu godinu je za nas obilježilo zagovaranje uspostavljanja Savjeta za mlade FBiH kao Zakonom o mladima prepoznatog mehanizma, suradnja  sa krovnim organizacijama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, ali i komunikacija sa omladinskim organizacijama i organizacijama koje rade sa mladima, a sve kako bi bolje razumjeli potrebe omladinskog sektora u BiH.” – istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih FBiH.
Na sastanku je bilo govora i o mogućnostima unaprjeđenja suradnje, na čemu je Vijeće mladih Federacije BiH insistiralo u prethodnom periodu, te predložilo tekst Memoranduma ministarstvu kojim bi se jasno definisali pravci ka boljoj komunikaciji obje strane, zajednički rad na jačanju kapaciteta omladinskih organizacija u Federaciji BiH, ali i zajedničko djelovanje ka uspostavljanju Savjeta za mlade Federacije BiH.
Istaknuto je kako ne postoje otvorena pitanja, ali je uočen veliki prostor za unaprjeđenje postojeće suradnje. Predstavnici ministarstva su naglasili potrebu većeg angažmana omladinskih udruženja, a posebno vijeća mladih tamo gdje ona egzistiraju. Ovaj angažman je potreban u sferi djelovanja i rada na terenu, profesionalizaciji njihovog rada, ali i većeg angažmana prilikom apliciranja na fondove i grantove poput Transfera za mlade.
(mladi.org)