Krovne organizacije za mlade: Otvoreno pismo izabranim zvaničnicima
Dragi (grado)načelnici_e, dragi vijećnici_e, dragi odbornici_e,
izborni dani su iza nas. Dok čekamo potvrdu rezultata iz Mostara, u ostalim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini već skoro sa sigurnošću možemo čestitati izabranim.
Narod vam je na izborima dao svoje povjerenje i u naredne četiri godine upravo vi ćete zastupati naše interese u lokalnim vijećima/skupštinama, odnosno na čelu lokalnih samouprava.  Vi ste naši izabrani predstavnici, vi ste naš glas.
Krovne organizacije mladih u Bosni i Hercegovini – Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u više navrata su isticali šta su to potrebe mladih ljudi u našoj državi, ali i ukazivali na zakonske mehanizme koji postoje. Mi smo glas mladih ljudi ka javnosti, a vi njihov glas u lokalnim vijećima/skupštinama. Vjerovali smo da se glas mladih u izbornoj kampanji treba čuti, a sada kroz vas treba biti još jači u tijelima u koja ste izabrani.
U krovnim organizacijama mladih vjerujemo da promjene dolaze sa lokala, te nastojimo da mladim ljudima predstavimo sve načine učešća u procesima odlučivanja, ali ih i pozivamo da budu partneri u kreiranju boljih uslova za život, rast i razvoj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i vas, da budete partner tim mladim ljudima u lokalnim zajednicama, kako bi kreirali zajednice po mjeri mladih.
Djelujete u svojim zajednicama, okruženi ste mladim ljudima i sigurno uviđate njihove potrebe. One se ne mogu riješiti preko noći, podrazumijevaju angažman cijele zajednice i strateški pristup. Kako bi se otpočelo sa tim procesima, poštivanje zakonskih minimuma vidimo kao tačku od koje moramo krenuti. Zakonski minimumi su početna tačka, ali njom se ne smijemo zadovoljiti, niti na njoj stati.
Vjerujemo da ste upoznati sa činjenicom da su strateška rješenja prema mladima, iako se o njima često govori, još na čekanju u mnogim lokalnim zajednicama. Tek 29 lokalnih zajednica u FBiH i RS imaju strateški dokument prema mladima, dok je BD BiH u procesu izrade svoje prve strategije prema mladima. Zašto to ne bismo promijenili?
Do kvalitetnih strateških rješenja se dolazi dijalogom, a sagovornici u ovom slučaju su najprije izabrani predstavnici i omladinske strukture. U krovnim organizacijama sigurno imate partnera, a da bi krenuli u strateško promišljanje o mladima važno je i da lokalna samouprava izrazi potrebu za istim.
Situacija u kojoj nemamo strateška rješenja prema mladima nije znak da ovoj populaciji ne možemo pomoći na druge načine. Tako je na primjer budžetska stavka za mlade zakonska obaveza. Taj novac je investicija za budućnost Bosne i Hercegovine, a ne trošak, kako se često tumači. Sredstva namijenjena mladima trebaju imati poticajni aspekt i pomoći im da ostvare vlastite potencijale. Taj novac treba biti alat ekonomske razvojne politike svake zajednice u BiH.
Budžeti moraju biti kreirani u saradnji s mladima jer će jedino tada jasno odgovoriti na stvarne potrebe ove populacije. Osim toga, mladi moraju biti uključeni u praćenje efekata tih izdvajanja, te u donošenje odluka koje se tiču raspodjele sredstava.
Pored budžeta za mlade, zakonska rješenja na nivou entiteta predvidjela su obavezu jedinicama lokalne samouprave da osiguraju prostor za mlade. To su prostori kreirani specijalno za njih i za njihove potrebe. Prostori u kojima se mladi mogu organizovati, napredovati i u konačnici, ispuniti sav svoj potencijal i pomoći zajednici u kojoj žive.  Podaci pokazuju da je ova obaveza, iako jako važna za sve mlade u BiH, ostala samo slovo na papiru.
Kako bi prostori za mlade bili središte aktivnosti u lokalnoj zajednici, neophodno je mlade ljude uključiti u procese kreiranja aktivnosti u njima, ali i te aktivnosti prilagoditi svim skupinama mladih ljudi, sa posebnim planom kreiranja programa za osjetljive grupe.
Svi navedeni primjeri podrazumijevaju donošenje odluka, a njihov kvalitet ovisi o učešću mladih u ovim procesima. Pozivamo vas da nam pomognete da stvorimo uslove za formiranje komisija za pitanja mladih u svakoj lokalnoj zajednici (ali da se ne zaustavimo na tome), a kako bi mladi ljudi konačno odlučivali o pitanjima koja su važna za njih. Vjerujemo, da se o mladima ne smije odlučivati bez mladih.
Ovo su neki od prvih koraka koje treba poduzeti u vašim lokalnim zajednicama. Vidimo vas kao naš glas, glas za bolji položaj mladih. Biće nam zadovoljstvo pojaviti se kao partner i podrška vašim inicijativama, ali i podsjećati vas na potrebe mladih ljudi ukoliko one u određenom trenutku nisu dovoljno prepoznate.
Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine
Omladinski savjet Republike Srpske
Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine