Oglas za posao – CPCD porodica u ovoj godini postaje još veća!

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu, a djeluje na području cijele BiH i regije zapadnog Balkana kroz pružanje kvalitetnih programa i usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja.

U zadnjih 25 godina CPCD se etablirao kao organizacija koja jača kapacitete organizacija i samog civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku.

Ova godina je posebno uspješna za nas, razvijamo sektorsko djelovanje i dobili smo povjerenje nekoliko donatora, zbog čega tragamo za pojačanjem.

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

Na osnovu ukazanih potreba , CPCD raspisuje oglase za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. Menadžer/ica projekta  (1 izvršitelj/ka)

Menadžeri/ica projeka direktno je odgovoran/na za upravljanje cijelim projektom, saradnjom sa projektnim partnerima i vođenje tima. Komunicira sa direktoricom, menadžericom finansija i menadžericom programa kao i sa drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim programskim i finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la sve projeknte zadatke.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno fakultet društvenog smjera)
 • Najmanje 5 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja projektima, prednost iskustvo u upravljanju EU projektima
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač/ica) – prednost

Lični pristup poslu u skladu sa radnim zadacima:

 • Posvećenost dosezanju organizacijskih, projektnih ciljeva i ličnih ciljeva
 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Upravljanje procesima i ljudima na osjetljiv, inkluzivan i pravedan način
 • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje
 • Proaktivnost, inovativnost,  strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
 • Fleksibilnost i prilagodljivost svim poslovnim izazovima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
 • Opredjeljenost prema timskom radu
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Posvećenost djelovanju CPCD, i aktivan doprinos razvoju organizacije
 • Izražena želja za postavljanjem visokih standarda u radu kroz lični primjer.

2. PR menadžer/ica (1 izvršitelj/ka)

PR menadžer/ica  direktno je odgovoran/na za upravljanje procesom komuniciranja CPCD-a sa različitim javnostima, što uključuje strateško upravljanje odnosima s javnošću kroz planiranje i usmjeravanje komunikacijskih aktivnosti, upravljanje društvenim mrežama, saradnju sa medijima i usmjeravanje kreiranja promotivnih i drugih komunikacijskih materijala za organizaciju i projekte.

Direktno komunicira sa direktoricom, menadžericom programa i službenicima/ama za komunikacije u drugim projektima CPCD-a, kako bi u skladu sa strateškim planom, planom promocije i komuniciranja, zahtjevima donatora i struke vodila komunikacije organizacije.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet smjer Marketing ili Fakultet političkih nauka smjer Komunikologija ili Žurnalistika, ili drugi fakultet društvenog smjera)
 • Najmanje 5 godine iskustva u radu, u marketing agenciji, odjelu za komunikacije ili marketing institiucije, kompanije ili nevladine organizacije, na poslovima upravljanja komunikacijama organizacije i/ili promocije projekata, društveno odgovornih inicijativa i drugih srodnih djelatnosti
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima i engleskom jeziku
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije, upravljanje web stranicom (wordpress)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač/ica) – prednost

Lični pristup poslu u skladu sa radnim zadacima:

 • Sklonost strateškom planiranju procesa komunikacija, kroz analitički pristup i izraženu kreativnost, te sintezu svih komunikacijskih ciljeva projekata i programa organizacije
 • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje i kreativnost, posebno u vođenju društvenih mreža i kreiranju promotivnih i komunikacijskih materijala za projekte i organizaciju
 • Sposobnost samostalnog  izvršenja zadataka od početka do kraja procesa, uključujući planiranje programskih aktivnosti i potrebnih budžeta za vođenje kampanje
 • Proaktivnost, inovativnost usmjerena ka rješavanju izazovnih situacija i novih komunikacijskih trendova
 • Opredjeljenost prema timskom radu u dinamičnom okruženju, kroz usmjeravanje komunikacijskih službenika i projektnih menadžera u izvršenju zadataka uključujući kreiranje, provjeravanje i upravljanje sadržajima proizvedenim za društvene mreže, web stranicu, javne nastupe i komunikaciju sa medijima
 • Sposobnost delegiranja zadataka, selekcije podzvođača određenih zadataka us kladu sa internim procedurama nabavke uz kontinuiranu podršku eksternim saradnicima i kontrolu proizvedenih materijala
 • Izražena ljubav i sklonost ka pisanju različitih formi
 • Spremnost za reagovanje u kriznim situacijama i u slučaju potrebe, razvijanje i implementacija plana kriznog komuniciranja u slučaju potrebe
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regije Zapadnog Balkana

3. Projektni/a službenik/ca (1 izvršitelj/ka)

Projektni/a službenik/ca direktno je odgovoran/na za podršku planiranje i direktnu implementaciju aktivnosti unutar projekta. Direktno komunicira sa projektnom/im menadžericom/om, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Menadžmentu osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane informacije u vezi aktivnosti koje implementira. Službenik/ca je zadužena za isporuku rezultata unutar zadatog programskog okvira, a sve u skladu sa projektnim akcionim planom  i internim procedurama.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno)
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, na implementaciji projekata, prednost iskustvo u radu na organizaciji događaja i produkciji komunikacijskih materijala za projekat i kampanje unutar projekta
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje principa digitalnog marketinga će se smatrati prednošću
 • Vozačka dozvola B (aktivan vozač/ica) – poželjno

Lični pristup poslu u skladu sa radnim zadacima:

 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i  zemalja Zapadnog Balkana
 • Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Spremnost za samostalan rad ali i rad u timu
 • Posvećenost djelovanju CPCD, i aktivan doprinos razvoju organizacije
 • Proaktivnost i inovativnost

Sva radna mjesta su u Sarajevu.

Očekivani period trajanja ugovora je godinu dana,  sa mogućnošću produženja.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference/kontakti prethodnih poslodavaca i za poziciju PR menadžera/ice primjer jedne uspješno implementirane kampanje) je potrebno poslati putem emaila na prijava@cpcd.ba  najkasnije do ponedjeljka  25.04.2022. godine do 15:00. U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Kandidati/kinje čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua i testiranja.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi