Poziv za prijavu – Internship IOM Sarajevo, Bosna i Hercegovina za projekat izgradnje kapaciteta za readmisiju Zapadnog Balkana (WBCAP).

Dežurna stanica: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Rok za prijavu: 24. jul 2023
Naziv pozicije: Intern
Vrsta ugovora: Ugovor o praksi na tri mjeseca (sa mogućnošću produženja)
Datum početka: što je prije moguće
Referentni kod: CfA 21-07/23

Osnovan 1951. godine, IOM je vodeća međuvladina organizacija u oblasti migracija
i blisko sarađuje sa vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima. IOM
posvećena je promicanju humanih i urednih migracija za dobrobit svih. To radi do
pružanje usluga i savjeta vladama i migrantima.

Kontekst
Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Agencija UN za migracije – vodeća je međuvladina organizacija u oblasti migracija i blisko sarađuje sa vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima. IOM, zajedno sa međunarodnom zajednicom, pomaže stanovništvu BiH da ponovo izgradi svoje živote i radi za bolju budućnost. Danas, s fokusom na izgradnju kapaciteta vlade BiH za upravljanje migracijama, IOM radi sa širokim spektrom vladinih i nevladinih partnera u širokom spektru oblasti povezanih s migracijama, uključujući, između ostalog, zaštitu ranjivih migranata ; upravljanje granicom; potpomognut dobrovoljni povratak; dijaspora; tehnička pomoć u upravljanju migracijama; smanjenje rizika od katastrofe i oporavak.
IOM je posvećen raznolikom i inkluzivnom okruženju.
Prijave kvalifikovanih kandidatkinja se podstiču

Ciljevi učenja

Rad pod nadzorom regionalnog menadžera projekta i direktnim nadzorom
Nacionalna kontakt osoba, pripravnik će pomagati u operativnim aktivnostima Zapadnog Balkana
Projekat za izgradnju kapaciteta za readmisiju (WBCAP).
Zadaci će uključivati:

Pružiti administrativnu i logističku podršku potrebnu za uspješnu implementaciju
projektne aktivnosti uključujući pripremu dokumentacije u vezi sa plaćanjem i pisama
pozivnica.
Podrška administrativnoj koordinaciji za implementaciju projekta, uključujući vezu sa različitim organizacionim jedinicama ili eksternim stranama radi pokretanja zahtjeva, dobijanja potrebnih odobrenja, procesa i praćenja administrativnih radnji.
Podržite organizaciju sastanaka, radionica i treninga.
Nacrti zapisnika sa sastanaka, osnovne korespondencije, informativnih bilješki, grafika, statističkih tabela, prezentacija i drugih oblika dokumentacije.
Obezbedite prevod osnovnih dokumenata.
Postavite i održavajte fajlove/zapise.
Potražite, kompajlirajte, sumirajte i prezentirajte informacije/podatke o specifičnim temama projekta.
Pripremiti i pregledati tekstove koji se odnose na postignuća Projekta/Programa u svrhu javnog informisanja i aktivnosti društvenih medija.
Obavlja druge administrativne poslove po zadatku

Uslovi podobnosti:

1- Kandidati za stažiranje IOM-a moraju, u vrijeme prijave, ispuniti jedan od sljedećih uslova:
a) biti upisan u završnu akademsku godinu prvog univerzitetskog programa (minimalno
Bachelor nivo ili ekvivalent); ili
b) biti upisan u postdiplomski studij (druga univerzitetska diploma ili ekvivalent, ili
viši); ili
c) Da su diplomirali sa univerzitetskom diplomom i, ako budu izabrani, moraju započeti praksu unutar
godinu dana diplomiranja.
2- Svi kandidati moraju imati između 20 i 36 godina.
3- Kandidati treba da imaju radno znanje (usmeno i pismeno) engleskog i bosanskog jezika.
4 – Za ovu priliku će se uzeti u obzir samo državljani Bosne i Hercegovine.

Obrazovanje i iskustvo

Temeljno poznavanje engleskog jezika
Sposobnost korištenja vlastite inicijative i rada pod pritiskom uz minimalni nadzor
Odlično poznavanje rada na računaru – Word, Excel i Internet
Jake međuljudske i komunikacijske vještine
Pažnja prema detaljima i sposobnost organizacije
Samomotivisan i objektivno vođen

Uslovi za stažiranje

1 – Stažiranje u IOM-u ne stvara pravo na buduće zaposlenje u Organizaciji.
2 – Tokom ili nakon stažiranja, pripravnici se mogu prijaviti i biti angažovani na poziciji za koju ispunjavaju
potrebne kvalifikacije i iskustvo. Međutim, pripravnici se neće smatrati internim kandidatima.
3 – Praksa je obično na bazi punog radnog vremena. Stažiranje sa skraćenim radnim vremenom može se prihvatiti i ako ova opcija zadovoljava potrebe radnog odjela/odjela/kancelarije/jedinice kao i potrebe pripravnika. Od pripravnika koji rade sa punim radnim vremenom se očekuje da rade 40 sati sedmično u skladu sa radnim vremenom koje preovladava u odgovarajućoj stanici. Pripravnici koji rade na nepuno radno vrijeme će raditi po unaprijed utvrđenom rasporedu rada.
4 – Pripravnici se mogu prebaciti u drugo odjeljenje/odjel/odjel u okviru iste službe ako su pripravnik, supervizor i Jedinica za ljudske resurse u dogovoru. U slučaju premještaja, ukupno trajanje stažiranja u IOM-u ne može biti duže od devet mjeseci.

Potrebne kompetencije

Očekuje se da će od zaposlenog pokazati sljedeće vrijednosti i kompetencije:
Vrijednosti
Uključivanje i poštovanje različitosti poštuje i promoviše individualne i kulturne razlike;
potiče raznolikost i inkluziju gdje god je to moguće.
Integritet i transparentnost: održavati visoke etičke standarde i postupati na način koji je u skladu sa
organizacioni principi/pravila i standardi ponašanja.
Profesionalnost: pokazuje sposobnost da se radi sabrano, kompetentno i posvećeno
i pažljivo prosuđuje u suočavanju sa svakodnevnim izazovima.

Osnovne kompetencije
Timski rad: razvija i promoviše efikasnu saradnju unutar i između jedinica
zajedničke ciljeve i optimizirati rezultate.
Pružanje rezultata: proizvodi i isporučuje kvalitetne rezultate na servisno orijentisan i blagovremen način;
je orijentisana na akciju i posvećena postizanju dogovorenih rezultata.
Upravljanje i razmjena znanja: kontinuirano nastoji učiti, dijeliti znanje i inovirati.
Odgovornost: preuzima odgovornost za postizanje prioriteta Organizacije i preuzima
odgovornost za vlastito djelovanje i povjereni rad.
Komunikacija: podstiče i doprinosi jasnoj i otvorenoj komunikaciji; objašnjava kompleksno
stvari na informativan, inspirativan i motivirajući način.

Ostalo
Imenovanje podliježe potvrdi finansiranja.
Imenovanje će biti predmet potvrde da je kandidat zdravstveno sposoban za imenovanje,
akreditaciju, sve uslove za boravak ili vizu i sigurnosne dozvole.

Kako se prijaviti
Pozivaju se zainteresovani kandidati da svoje prijave (CV i motivacijsko pismo) dostave elektronskim putem na e-mail: bihvacancies@iom.int.

Predmet: CfA 21-07/23
SAMO KANDIDATI koji uđu u uži izbor BIĆE KONTAKTIRANI
Prijave se primaju do 24. jula 2023.
Period slanja: 10. jul 2023. – 24. jul 2023
Kao dio obaveznog medicinskog ulaska na dežurstvu, od kandidata će se tražiti da to dostave
dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv COVID-19

Više informacija ovdje

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi