Quality Cert u saradnji sa Institutom za standarde i sigurnost organizuje treninge


Quality Cert u saradnji sa Institutom za standarde i sigurnost organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom certifikacijom za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

 • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 (nova verzija)
 • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015 (nova verzija)
 • Sistem menadžmenta sigurnosti informacija – ISO/IEC 27001:2013
 • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i sigurnosti  na radu – OH&S 45001: 2018
 • Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2012
 • Menadžment rizikom –principi i vodič – ISO 31000:2009
 • Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011
 • Menadžment incidentima narušavanja sigurnosti informacija- ISO/IEC 27035:2018
 • Menadžment imovinom–Sistemi menadžmenta- ISO 55001:2017
 • Informacione tehnologije-Tehnike bezbjednosti-Smjernice za sajber bezbjednost- ISO/IEC 27032:2015
 • Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
 • Upravljanje rizicima informacione sigurnostii – ISO/IEC 27005:2011
 • Obuka za GDPR practitioner i Certified Data Protection Officer
 • Sistem menadžmenta za usluge privatnog obezbjeđenja – ISO/IEC 18788:2017
 • Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije- ISO/IEC 17025:2017
 • Menadžment imovinom–Sistemi menadžmenta ISO 55001:2017
 • Obuke o poznavanju  ESG standarda i smjernica kvaliteta

Obuke koje izvode naši iskusni konsultanti-predavači omogućiće vam da razvijete vaše individualne, timske i organizacione kompetencije, da unapijedite znanja i vještine vaših zaposlenih i/ili partnera vaše organizacije i omogućite im da na najbolji način ostvare svoj puni potencijal.
Nivoi obuke:
U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.
Interni provjerivač (interni auditor) –  uz znanja u vezi zahtjeva relevantnog standarda, omogućava i sticanje ključnih znanja i vještina za uspješnu pripremu i realizaciju provera (audita) organizacije, čime se omogućava dugotrajno održavanja željenih nivoa sistema menadžmenta.
Eksterni provjerivač (eksterni auditor) – je prilagođen potrebama provjerivača (auditora)* koji vrše provjere partnerskih i drugih organizacija** i omogućava sticanje ključnih znanja i vještina za uspejšno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provjera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom eksternih provjera.
* veoma često ove provjere vrše vođe timova provjerivača (auditora).
** provjera partnerskih organizacija spada u takozvane – provjere druge strane – i po svojoj prirodi je eksternog karaktera.
Obuke na daljinu (Distance learning)
Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtjevaju prisustvo kandidata u učionici.
Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtjevaju unapijred pripremljene učionice.
Prijave se mogu poslati putem emaila info@quality-cert.ba.
(akta.ba)