Računovođa u programu dječije selo Gračanica


1 izvršilac na određeno vrijeme
Misija pozicije:
Računovođa obezbjeđuje funkcionisanje, sveukupni razvoj i implementaciju aktivnosti iz domena finansija i računovodstva pod nadzorom i vođenjem direktora programa SOS Dječija sela. Sve aktivnosti obavlja u skladu sa vizijom, misijom, strategijom, politikom i standardima organizacije. Računovođa Programa Dječijeg sela u Gračanici osigurava profesionalnu podršku direktoru programa SOS Dječija sela Gračanica u implementaciji, operativnih, logističkih i finansijskih aspekata upravljanja rada, uključujući sve računovodstvene poslove neophodne za efikasan i efektivan rad. On/a je odgovoran/na da osigura da se relevantni lokalni, nacionalni i internacionalni (posebno SOS Kinderdorf International – SOS KDI) propisi i akti implementiraju na transparentan, odgovoran i profesionalan način. Računovođa u Programu Dječije selo Gračanica podržava direktora Programa Dječije selo Gračanica u procesu planiranja i monitoringa utroška odobrenih budžetskih sredstava, te vrši redovne i vanredne analize i projekcije prihoda i rashoda, uključujući pripremu relevantnih finansijskih izvještaja u svrhu izvještavanja, planiranja i odlučivanja.
Glavne dužnosti i zadaci:
Budžetiranje/budžetska disciplina i finansijski monitoring i evaluacija

 • Priprema nacrte budžeta u skladu sa politikama SOS Kinderdorf International
 • Vrši finansijsku analizu, monitoring i evaluaciju odobrenih budžeta, te predlaže modifikacije u svrhu preventivnog djelovanja na poštovanje odobrenih budžeta i budžetske discipline.

Računovodstvo i izvještavanje

 • Osigurava tačnost i transparentnost svih računovodstvenih obračuna i transakcija, osigurava evidenciju istih u računovodstvenom programu u skladu sa SOS standardima, blagovremeno priprema redovne i vanredne finansijske izvještaje
 • Priprema statističke podatke i analize
 • Sarađuje sa bankom, Poreskom upravom, Federalnim Zavodom za penziono i invalidsko osiguranje (FPIO), Zavodom zdravstvenog osiguranja i dobavljačima, donatorima i drugim vanjskim akterima u svrhu poštovanja definisanih procedura i pravila
 • Obezbjeđuje urednu finansijsku dokumentaciju na uvid internoj i eksternoj kontroli i upravlja kvalitetom u radu, te predlaže preventivne mjere za osiguravanje tačnog, odgovornog i profesionalnog računovodstva
 • Prati provođenje preporuka iz nacionalnih i međunarodnih revizija i evaluacija kvalitete

U okviru računovodstva Programa dječijeg sela Gračanica vrši sljedeće poslove:

 • Obračun plaća, obaveza iz plaća redovno zaposlenih i honorarno angažovanih saradnika i izvještavanje na mjesečnom i godišnjem nivou (MIP, GIP, OLP, Info )
  • Prijem, provjeru ispravnosti i evidentiranje računa za kupljenu robu i usluge
  • Vrši poslove povrata PDV-a na tromjesečnoj osnovi i akciza po obavljenoj kupovini

Finansijsko i administrativno upravljanje

 • Osigurava implementaciju efikasnih finansijskih procedura u skladu sa utvrđenim politikama, smjernicama i standardima;

Odgovornosti

 • Odgovara za stručno, profesionalno i savjesno obavljanje poslova postupajući u skladu sa zakonima, vizijom, misijom, politikama da obezbijedi sprovođenje standarda iz domena finansija i računovodstva
 • Odgovara za davanje jasnih smjernica preporuka iz domena finansija i računovodstva direktnom nadređenom
 • Odgovara za efikasno vođenje i upravljanje poslovima finansija i računovodstva
 • Odgovoran/na za pravovremenu i efikasnu komunikaciju sa institucijama iz domena poslovanja
 • Odgovara za redovno, tačno i potpuno izvještavanje prema nadređenom
 • Brine se o resursima koji su pod njegovom/njenom kontrolom i o odstupanjima izvještava nadređenog
 • Odgovara za promovisanje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite djece
 • Odgovoran/na za očuvanje prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječijih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promoviše ciljeve zastupanja prava djece i generalno ljudska prava

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • VSS Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo i revizija
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Osnovno znanje engleskog jezika
 • Vještine rada na računaru (MS office) – odlično poznavanje rada u Excelu
 • Vozačka dozvola B kategorija
 • Organiziranost
 • Komunikativnost
 • Vještina postavljanja prioriteta
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Spremnost i sposobnost za timski rad
 • Fleksibilnost; iskrenost; snalažljivost

Oglas ostaje otvoren do 21. maja 2021. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju RAČUNOVOĐA U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.
Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Posljednji postovi