SOS DJEČIJE SELO: Saradnik/ca za brigu o mladima

SARADNIK/CA ZA BRIGU O MLADIMA

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Saradnik/ca za brigu o mladima odgaja i brine o mladima koji žive u Kući za mlade, aktivno ih podržava i učestvuju u pripremi za samostalan i neovisan život. Saradnik/ca za brigu o mladima učestvuje u intenzivnoj pripremi mladih za prelazak u Kuće za mlade. Usko sarađuje sa SOS mamama u vođenju i usmjeravanju mladih u sticanju samostalnosti. Raspored rada kao i planirane aktivnosti dogovara sa Liderom Kuće za mlade. Primjenjuje sve SOS standarde brige o mladima i druge relevantne politike i koncepte kada je u pitanju brige o mladima.

Glavne dužnosti i zadaci:

Neposredan psiho pedagoški rad sa mladima

 • Individualni i grupni rad u Kući za mlade i Dječjem Selu, pružanje podrške mladima (tokom pripreme mladih za prelazak, tokom života u Kući za mlade, tokom polusamostalnog života, kao i nakon izlaska iz brige)
 • Brine o zdravlju mladih osoba
 • Brine o obrazovanju mladih osoba
 • Matični odgajatelj je određenom broju mladih osoba (psiho pedagoško vođenje, briga, savjetovanje, poticanje na samostalnost i neovisnost mladih osoba za koje je matični odgajatelj)
 • Izrada i provođenje Individualnih razvojnih planova
 • Poticanje mladih na rad, pozitivan odnos prema radu i materijalnim vrijednostima, te poticanje na štednju
 • Poticanje mladih na socijalizaciju
 • Savjetovanje i praćenje mladih u polusamostalnom životu, produženoj brizi i samostalnom životu

Vođenje cjelokupne dokumentacije i evidencije rada

 • Učestvuje u izradi i provodi dnevne, sedmične i mjesečne planove, te izvještava nadređenog/nu po dogovorenoj dinamici

Profesionalna saradnja

 • Saradnja sa SOS mamama/roditeljem u važnim odlukama za život mlade osobe
 • Saradnja sa članovima Programskog tima Dječijeg Sela, posebno sa Stručnim timom u Dječijem Selu
 • Saradnja i kontakt sa centrima za socijalni rad, biološkim srodnicima i institucijama (zdravstvo, škola, policija)

Doprinos razvoju i radu Dječijeg Sela i Nacionalne asocijacije

 • Doprinosi lokalnim i nacionalnim inicijativama za brigu o djeci i mladima i doprinosi Lokaciji i zagovaranjima na nacionalnom nivou gdje je to potrebno
 • Obavlja i druge poslove koji podržavaju razvoj i rad Dječijeg Sela i njegovih integralnih dijelova
 • Po potrebi i nominaciji od strane Direktora Programa učestvuje u radu ad hoc tima za pripremu projektnih prijedloga

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima

Odgovornosti

 • Odgovoran/na za izradu dnevnih, sedmičnih i mjesečnih planove sa aktivnostima, te izvještavanje nadređenog/ne po dogovorenoj dinamici
 • Prisustvovanje edukacijama, seminarima, treninzima i konferencijama organiziranim od SOS Dječijih sela BiH
 • Prisustvo grupnoj superviziji i individualnoj po potrebi
 • Odgovoran/na za praćenje Individualnih razvojnih planova za svaku mladu osobu u Kući za mlade
 • Odgovara za savjesno i blagovremeno izvršavanje zadataka iz svog domena posla, uz poštovanje svih procedura i politika organizacije, a u skladu sa najboljom praksom struke
 • Odgovara za pravovremeno i potpuno vođenje propisane evidencije i dokumentacije o djeci i stručnom radu u skladu sa propisima
 • Odgovara za redovno, tačno i potpuno izvještavanje nadređenih, državnih organa ili trećih lica, iz domena svog posla, a u skladu sa ovlaštenjima, internim procedurama i odgovarajućim zakonskim propisima
 • Brine se o resursima koji su pod njegovom kontrolom i izvještava nadređenog o situacijama u kojima je imovina ugrožena
 • Odgovara za promoviranje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite djece
 • Prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječijih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promovira ciljeve zastupanja prava djece i generalno ljudska prava, a posebno uvažava i poštuje kulturu, tradicionalne obrasce, običaje i druge specifičnosti korisnika pomoći, a koje nisu u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i pravima djece

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog sistema
 • (iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije)
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige a naročito djece i mladih
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH
 • Poznavanje UN Konvencije o zaštiti prava djeteta
 • Visok nivo komunikacijskih vještina, vještine izgradnje partnerstava s lokalnim partnerima, uključujući lokalne vlasti, predstavnike zajednice, partnerskih organizacija
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima
Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji     do 17.01.2020. godine

Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 30. januara 2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA ZA BRIGU O MLADIMA“. Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.