Transparency International JAVNI OGLAS ZA PRIJEM Diplomiranog pravnika

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini raspisuje:

 

Diplomiranog pravnika

Radna pozicija: Viši saradnik za pružanje pravne pomoći

Mjesto rada: Banja Luka

OPIS POSLOVA:

Viši saradnik za pružanje pravne pomoći obavlja sljedeće poslove:

 • Prikuplja i analizira dokumentaciju i relevantne informacije i činjenice u vezi sa slučajevima po kojima postupa TI BiH u okviru Centra za pružanje pravne pomoći;
 • Samostalno postupa po predmetima Centra za pružanje pravne pomoći;
 • Koordiniše aktivnosti i programe između Centra za pružanje pravne pomoći i drugih odjela Udruženja;
 • Analizira i daje pravna mišljenja na zakonodavni i institucionalni okvir u oblastima u kojima TI BiH djeluje;
 • Komunicira sa institucijama i vrši koordinaciju sa institucijama u okviru planiranih zagovaračkih aktivnosti;
 • Samostalno obavlja stručne poslove pružanja pravne pomoći strankama;
 • Organizuje i učestvuje na sastancima sa relevantnim domaćim i međunarodnim akterima;
 • Predstavlja rad Centra na skupovima, konferencijama i prema javnosti;
 • Prati i analizira zakonodavne aktivnosti u vezi sa radom Udruženja;
 • Samostalno provodi istraživanja i učestvuje u obavljanju istraživanja koje provodi TI BiH;
 • Kreira analize, politike i zagovaračke aktivnosti u okviru Centra za pružanje pravne pomoći;
 • Učestvuje u osmišljavanju aktivnosti i razvoju Centra za pružanje pravne pomoći;
 • Izvještava o aktivnostima Centra;
 • Održava odnose sa institucijama i drugim organizacijama u vezi sa aktivnostima koji se odnose na pružanje pravne pomoći.

OPŠTI USLOVI:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Da kandidat nije osuđivan za izvršenje krivičnih djela.

POSEBNI USLOVI:

 • Diplomirani pravnik, (VII stepen ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova);
 • Tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • Poželjno radno iskustvo u nevladinom sektoru;
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Izvrsno poznavanje rada na računaru;
 • Izvrsne analitičke sposobnosti;
 • Razvijene komunikacijske vještine;
 • Odgovornost i samoincijativnost u radu;
 • Sposobnost rada u timu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • izjava data pred nadležnim organom da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela (samo izabrani kandidat će biti obavezan dostaviti uvjerenja izdata od nadležnih organa kao dokaz da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak);
 • ovjerena kopija diplome (nostrifikovana diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH);
 • dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, koji sadrži vrstu stručne spreme predviđene za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta i opis poslova, period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren do 15.03.2022. godine. Početak radnog angažmana predviđen je od 01.04.2022. godine. Zainteresovani kandidati prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu: Gajeva 2, 78000 Banja Luka.

Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 14 dana od dana završetka konkursa. Transparency International u BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas_Viši saradnik za pružanje pravne pomoći TI BIH

Više informacija ovdje

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.