Turistička zajednica Grada Bihaća i KRAK Centar za savremenu kulturu raspisuju prvi konkurs “Zapamti Bihać”

Turistička zajednica Grada Bihaća i KRAK Centar za savremenu kulturu raspisuju prvi konkurs “Zapamti Bihać” za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije ali i kriterije, biti dijelom novih originalnih suvenira grada Bihaća.

Pokretanje konkursa inicirano je potrebom boljeg razumijevanja prirode uspomena kao nematerijalnih i materijalnih iskustava sa kojima se vraća sa putovanja, procesa darivanja kao očekivanog dijela povratka kući uz ulogu dokaza o odlasku, posjeti, sjećanju, zahvalnosti i uzvraćanju, ali i odnosa između turista, te svih onih koji na neki način imaju vezu sa gradom Bihaćem i onim što čini tu vezu, ali i sam grad kao destinaciju suživota njegovih stanovnika, prirode i beskrajne ljubavi prema rijeci Uni, ali i historijskog naslijeđa koje ga dodatno obogaćuje. Konkurs je javan, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.
Prijavljeni radovi mogu biti u nekoj od sljedećih formi: ručni radovi, umjetničke skulpture, dizajnerski predmeti, ukrasni predmeti od keramike, drveta, tekstila, odjevni predmeti, tkani predmeti, razglednice, bedževi, privjesci, magneti, replike prepoznatljivih građevina i autentičnih prirodnih mjesta, umjetničko-obrtnički proizvodi, kalendari, flaše, ostali predmeti ili radovi koji uključuju nove tehnologije-multimediju.
Dodjeljuju se dvije novčane nagrade za prvo mjesto iz dvije različite kategorije u iznosu od po 2000KM.
Autor/proizvođač na konkurs može prijaviti maksimalno 3 rada.
Konkurs je otvoren od 14.6.2021. do 10.9.2021.
Vrijeme i mjesto proglašenja pobjednika biti će objavljeno naknadno.
Radi boljeg razumijevanja konkursa preporučujemo iščitavanje cjelokupnog teksta kojeg je, u pdf formatu kao i prijavnicu, moguće pronaći pri dnu sljedećeg linka
Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u kancelarijama Turističke zajednice Grada Bihaća, kao i putem e-maila: tzbihac@gmail.com i hello@krak.ba.
(hocu.ba)