Tuzlanski uspjeh u borbi za bolje obrazovanje osoba s invaliditetom


Naime, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla namijenjen je djeci i mladima s poteškoćama u razvoju. Zavod pohađa 137 učenika sa lahkim, umjerenim, teškim i težim intelektualnim i kombinovanim smetnjama te učenici s autizmom. U Zavodu se obavljaju: odgoj, obrazovanje i rehabilitacija učenika za učenike osnovno školske dobi  koji se suočavaju sa sa lahkim i umjerenim intelektualnim teškoćama, odgoj i rehabilitacija učenika sa težim i teškim intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim psihofizičkim i razvojnim teškoćama u dobi od 6-18 godina, srednje stručno obrazovanje učenika sa lakim i umjerenim teškoćama u razvoju, za jednostavna i pomoćna zanimanja (kuhar i krojač), smještaj, ishrana i odgoj za 40 učenika sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju tokom sedmice tj. od ponedjeljka do petka i tokom trajanja školske godine i dokumetovanje pozitivnih inkluzivnih praksi i edukativna i savjetodavna podrška roditeljima i nastavnicima iz redovnih škola.
Učenici imaju logopedske tretmane, korektivnu gimnastiku, fiziotrapijske tretmane i muziko terepiju. U Zavodu su zaposlene dvije medicinske sestre i socijalna radnicu koja sarađuje sa centrima za socijalni rad, ministarstvima i nevladinim organizacijama koje djeluju na našem području. Sve izazove rješavaju timski a veliku odgovornost imaju roditelji učenika.

Inkluzija u našem društvu

Inkluzija je proces, uspješna je onda ukoliko se obezbijede sve pretpostavke inkluzije, ukoliko nisu obezbijeđene pretpostave inkluzije, onda može samo šteta za sve.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona je omogućio prelazak iz redovne u specijalnu školu i obrnuto, ukoliko se primijete promjene koje zahtijevaju promjenu školske institucije. U razgovoru sa defektologom Zavoda, Selmom Hodžić, saznali smo da u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla nije toliko rijedak slučaj da i sami učenici izražavaju svoje želje i donose odluke o svom načinu školovanja. Iako sporo, promjene se dešavaju ali i mijenjaju stavovi prema  djeci s poteškoćama u razvoju, te se konstatno mora raditi na razbijanju predrasuda i promociji sposobnosti osoba s invaliditetom. Zavodu u tome puno pomažu i mediji koji redovno njihove aktivnosti koje su usmjerene i ka saradnji sa lokalnom zajednicom i školama na Tuzlanskom kantonu.

Polaganje eksterne mature u Zavodu

Inkluzija podrazumijeva uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u sve segmente odgoja i obrazovanja pa i pristupa polaganju testa eksterne mature. Obzirom da učenici s teškoćama u razvoju nastavu pohađaju prema prilagođenom programu, ovaj Zavod je organizovao i pripremio individualne testove sačinjene prema njhovim prilagođenim programima čime im je omogućeno ravnopravno učešće u svim segmentima obrazovanja.
Koraci koji su predhodili ovoj aktivnosti u JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla:

  • Predstavljanje ideje direktoru i Stručnom vijeću Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
  • Imenovanje Komisije od strane direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
  • Upoznavanje sa brojnim stanjem i karakteristikama učenika s teškoćama u razvoju u devetim razredima redovnih osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona;
  • Organizacija susreta sa stručnim saradnicima-defektolozima zaposlenim u redovnim školama s ciljem upoznavanje sa procedurom izrade i realizacije testova vezanih za eksternu maturu, te definisanje uloge defektologa koji pruža podršku;
  • Prikupljanje nalaza i mišljenja Prvostepene stručne komisije za procjenu sposobnosti djece i mladih sa teškoćama te prilagođenih programa po kojima su navedeni učenici radili tokom školovanja;
  • Izrada prilagođenog testa prema prilagođenom programu specifičnim potrebama učenika;
  • Organizovanje pružanja podrške tokom polaganja mature;
  • Ocjenjivanje testova;

Tim stručnjaka iz Zavoda je izradio formular (obrazac) za zahtjev za polaganje eksterne mature koji je predstavljen i verificiran na Stručnom vijeću Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Isti je poslan školama na popunavanje, nakon čega je tim, na osnovu popunjenog testa, izrađivao poseban test za svakog učenika s teškoćama u razvoju te vršio ocjenjivanje .
Kada je u pitanju stepen poštivanja ljudskih prava osoba s invalditetom, iz Zavoda smatraju da kao država imamo dobru zakonsku osnovu kroz konvencije i deklaracije koje su ratficirane i čije su odbrebe postale dio zakonske regulative Bosne i Hercegovine. Ali, često podzakonski akti nisu janso definisani što ostavlja dovoljno prostora da neke osobe ne mogu ostvariti svoja prava.

Put do boljeg obrazovanja osoba s invaliditetom

Uvažavajući činjenicu da na području Tuzlanskog kantona djeluje JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, (Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 12/99,11/08, 2/12 i 2/20) te da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju TK u članu 49. definisano da su specijalne škole odgovorne i za obučavanje nastavnika za rad sa djecom s posebnim potrebama, i obučavanje i informisanje roditelja učenika sa posebnim potrebama, u cilju povratka ili zadržavanja učenika u redovnoj školi, kojoj gravitira njihovo područje stanovanja i da je u članu 53. defnisano da redovna škola može ostavriti kontakt sa specijalnom školom radi edukacije nastavnika putem seminara obuke na radnom mjestu u kraćim i dužim periodima, pojedinačnim instrukcijama, i drugim aktivnostima koje za cilj imaju da pomognu redovnim školama u obrazovanju učenka s posebnim potrebama, Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta TK je 2008. godine formiralo Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju pri Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, čije aktivnosti su usmjerene na poštovanje navedenog Zakona.
Nakon formiranja do danas Odjel za dokumetaciju i edukativnu inovaciju je zauzeo značajano mjesto u obrazovnim strukturama i predstavlja mjesto susreta svih stručnjaka koji se bave inkluzijom, mjesto koje dokumentuje inkluzivne prakse, mjesto koje pruža savjetodavne i edukativne usluge i povezuje sve aktere koji rade na pružanju podrške djeci i mladima sa teškoćama.
Uvažavajući navedeno kreiran je program koji se realizuje shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla 2 (član 1.stav 2. alineja 16.17. i 19 ) čime je omogućeno da: vrši edukaciju roditelja/staratelja kroz organiziranje savjetodavnog rada sa zadacima, edukaciju nastavnika i stručnih saradnika redovnih osnovnih i srednjih škola, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona i ostvarivanje saradnje i stručnu podršku redovnim osnovnim i srednjim školama u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

Uspjeh Zavoda u radu sa osobama s invaliditetom

JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla organizuje edukativne i savjetodavne susrete sa nastavnicima iz redovnih škola i roditelja učenika s teškoćama u razvoju s ciljem jačanja povjerenje i razumijevanje između svih aktera inkluzivnog obrazovanja. Zatim, izrađuju nastavne listiće i didaktički materijal koji potiče stvaranje kreativnog okruženja i pristupa u radu. U posljednih pet godina omogućili su polaganje eksterne mature za 190 učenka devetih razreda osnovnih škola, što potvrđuju izrađeni testovi za učenike s teškoćama u razvoju. Kreativni dio Zavoda je svakako i prikupljanje priča iz učionica i sumiranje istih u časopisu Školske priče. U  Zavodu se organizuju i okrugli stolovi te promovišu sposobnosti učenika sa teškoćama u razvoju.
Sve ovo je to rezultiralo pojačanom saradnjom između redovnih i specijalnih škola,  povećanim kompetencijama nastavnika iz domena inkluzivnog obrazovanja te su se stvorile nastavničke profesionalne mreže, koje su doprinijele informalnom učenju, kroz koje se najviše uči.
(globalanalitika.com)