Produženje roka za podnošenje prijava ReLOaD2 – Regionalni javni poziv OCD za podnošenje predloga projekata

Regionalni program o lokalnoj demokratiji na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) je nastavak partnerstva EU i UNDP-a i ranije podržane inicijative – ReLOaD1 implementirane u četvorogodišnjem periodu 2017. – 2020. ReLOaD2 nastavlja da jača participativne demokratije i EU integracioni proces na Zapadnom Balkanu (ZB) osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka i stimulisanjem povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se implementira u sljedećim korisnicima IPA Zapadnog Balkana (ZB): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo[*], Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Radeći širom regiona, ReLOaD2 unapređuje kapacitete lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD) da se uključe u produktivna partnerstva i doprinesu poboljšanom pružanju usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. ReLOaD2 radi sa 62 partnerske lokalne vlasti i fokusiran je na institucionalizaciju interakcije između lokalnih vlasti i OCD. On podstiče partnerske lokalne samouprave da koriste javna sredstva za OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući pristup zasnovan na projektima. Takođe, Akcija promoviše angažman mladih i podržava implementaciju omladinskih inicijativa i pomaže u poboljšanju ekonomskih perspektiva mladih. Akcija traje 48 mjeseci (2021. – 2024.) sa ukupnim budžetom od 12,63 miliona eura (15,06 miliona dolara). Više detalja o programu ReLOaD2 možete pronaći na ovom linku.

Cilj Regionalnog javnog poziva za OCD je dalja podrška mladima[2] (mladim ženama i muškarcima) i njihovim potrebama uvažavajući identifikovane regionalne sličnosti i izazove. Opšte tematske oblasti koje su u fokusu Regionalnog javnog poziva za OCD su: volonterski servisi mladih, angažman unutar i među zajednicama, regionalna saradnja i razmjena mladih i mobilnost mladih. Prijedlozi projekata trebali bi se odnositi na aktivnosti u zajednici i volontiranje, izgradnju kapaciteta mladih žena i muškaraca, podizanje svijesti, razmjenu iskustava, neformalno obrazovanje i obuke. Međusektorski elementi relevantni za ovaj Regionalni javni poziv uključuju socijalnu koheziju, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i ljudska prava.

Ovo je prilika da pozovemo OCD iz svih učesnika IPA korisnika, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija da podnesu prijedloge projekata.

Prioritetne oblasti za ovaj Regionalni javni poziv su:

Saradnja i mobilnost mladih kroz kulturne, sportsko-rekreativne aktivnosti i događaje,
Saradnja mladih i angažman zajednice,
Angažovanje mladih i volonterske akcije vezane za zaštitu životne sredine i zelenu agendu,
Razvoj vještina mladih i ekonomsko osnaživanje mladih.

Svaki projektni prijedlog treba da poštuje principe različitosti i rodne ravnopravnosti koji su ugrađeni u dizajn projekta. Sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose najmanje jednom ili više prioriteta, poštujući sveobuhvatne elemente uz ispunjavanje kriterija i drugih uslova Regionalnog javnog poziva. Ukupan iznos raspoloživ za Regionalni javni poziv je 240.000,00 EUR. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da dostavljeni projektni prijedlozi OCD ne ispunjavaju navedene kriterijume.

Iznos sredstava za odobrene projekte biće od 30.000,00 do 60.000,00 eura.

Zainteresovanim OCD-ima je dozvoljeno da učestvuju na ovom pozivu sa dvije projektne prijave (jedan kao vodeći aplikant i jedan kao partnerska organizacija).

Trajanje svakog projekta treba da traje od osam (8) do dvanaest (12) meseci. Odabrani projekti će se realizovati u periodu od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine.

PODOBNOST:

Regionalni javni poziv za OCD otvoren je za sve OCD formalno registrovane kao neprofitne subjekte u skladu sa regulatornim okvirima u šest korisnika IPA Svjetske banke[3] (gdje su OCD (podnosilac prijave) i partneri registrovani). Podružnice/kancelarije međunarodnih organizacija, udruženja ili fondacija i drugih međunarodnih neprofitnih subjekata – koji nisu osnovani[4] u jednom od korisnika IPA-e, nemaju pravo na Regionalni javni poziv.

DOKUMENTI:

Sve informacije i elektronsku verziju cjelokupnog paketa aplikacionih dokumenata možete pronaći i preuzeti na sljedećoj adresi: (https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/procurement).

Dokumentacija za Regionalni javni poziv za OCD se može dobiti od 25.07.2023.

Sva pitanja vezana za Regionalni javni poziv, za podnošenje prijedloga projekata, mogu se poslati e-mailom na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com, sa predmetom e-pošte: Pitanje – ReLOaD2 Regionalni javni poziv za OCD. Upiti se mogu slati do 12. septembra 2023. godine, a odgovori će biti dati u pisanoj formi u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti, svi odgovori će biti objavljeni na web stranici (https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/procurement) u formatu Često postavljana pitanja (FAQ).

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Popunjene prijave sa svom traženom dokumentacijom moraju se dostaviti u elektronskoj kopiji putem e-maila na BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com, sa naslovom poruke: ReLOaD2 – Regionalni javni poziv za OCD.

Rokovi za prijave:

Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2023. godine do 16:00 sati. Prijave zaprimljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Tijelo poruke mora sadržavati naziv Regionalnog javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta. UNDP ReLOaD2 tim će voditi evidenciju o svim primljenim projektnim prijedlozima OCD i izdavati odgovarajuće poruke s odgovorima kojima se potvrđuje prijem.

Više detalja i uputstva možete pronaći u Uputstvu za podnosioce prijava u prilogu ovog Regionalnog javnog poziva.

[*] Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sva pozivanja na Kosovo će se shvatiti u kontekstu Rezolucije UN 1244/1999.

[2] Definicija mladih poštuje zakonodavstvo i zvaničnu definiciju u svakom IPA korisniku.

[3] Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

[4] Za potrebe ovog javnog poziva, termin ustanovljen znači sljedeće: „Utvrdi se na osnovu statuta organizacije, koji treba da dokaže da je osnovana instrumentom uređenim nacionalnim zakonom dotične IPA-e Korisnik i da se njegovo sjedište nalazi u kvalifikovanom IPA korisniku. U tom smislu, bilo koje pravno lice čiji je statut osnovan u drugoj zemlji/teritoriju ne može se smatrati prihvatljivom lokalnom organizacijom, čak i ako je statut registrovan na lokalnom nivou ili je zaključen „Memorandum o razumijevanju”.

 

Preuzeto sa procurement-notices.undp.org

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“