Udruženje Mreža za izgradnju mira raspisuje konkurs za prijem članova_ica Upravnog odbora

Mreža za izgradnju mira (na engleskom Network for Building Peace) ili skraćeno Mreža mira je osnovana 2010. godine na inicijativu mirotvorki i mirotvoraca koji su odlučili ujediniti svoje snage na promociji pitanja izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Počevši kao neformalna zajednica 20-tak organizacija, danas smo prerasli u mrežu od preko 215 članova, a od 2018. godine djelujemo kao formalno registrirana pravna osoba na nivou BiH.

Naša vizija je stabilno i pravedno društvo jednakih građanki i građana u kojem se ljudi međusobno poštuju, vjeruju jedni drugima i grade zajednički trajni mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobre susjedske odnose na Zapadnom Balkanu.
Naša misija je potaknuti, ojačati i povezati mirovne projekte i aktivnosti uz istovremeno olakšavanje sinergija i stvaranje saveza među mirovnim akterima u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu.
Mreža mira teži pružiti vjerodostojan i snažan glas civilnom društvu u BiH, sa svojim članicama teži cilju osnaživanja civilnog društva u BiH. Mreža mira je jedan od rijetkih lokalnih glasova koja na vidljiv način zagovara izgradnju održivog mira. Prepoznajući da se društvena transformacija oslanja na rad lokalnih aktera, Mreža mira pomaže svom opsežnom i raznolikom članstvu u njihovim aktivnostima u borbi protiv govora mržnje, promicanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i gradnji veza između lokalnih zajednica.
Upravni odbor Mreže mira se sastoji od 5 članova_ica, na mandatni period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora na maksimalno još jedan vezan mandat. Ovim putem raspisujemo poziv za formiranje novog saziva Upravnog odbora.
U skladu sa Statutom Mreže za izgradnju mira Upravni odbor ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 1. usmjerava i nadgleda rad Predsjednika Udruženja u rukovođenju radom Udruženja;
 2. usmjerava i nadgleda odlučivanje Predsjednika Udruženja o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 3. odobrava godišnje planove rada Udruženja;
 4. osigurava izvršenje odluka, zadataka i zaključaka Skupštine Udruženja;
 5. usmjerava i nadgleda upravljanje imovinom Udruženja;
 6. odobrava sve aktivnosti i radne materijale za sjednice Skupštine Udruženja;
 7. daje mišljenje na nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Udruženja;
 8. nagleda provođenje politike, zaključaka i drugih odluka koje je donijela Skupština Udruženja;
 9. podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Udruženja putem Predsjednika udruženja;
 10. donosi odluku o prijemu i isključenju članova iz Udruženja u prvom stepenu;
 11. provodi disciplinski postupak u prvom stepenu, te izriče disciplinske mjere članovima u skladu sa internim aktima Udruženja;
 12. nadgleda pripremu i odobrava nacrte Budžeta za rad Udruženja Skupštini Udruženja;
 13. stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja o urednom obavljanju materijalno finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 14. donosi stavove, daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 15. podnosi godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 16. prati provedbu finasijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
 17. donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija, radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
 18. priprema i utvrđuje izvještaj o radu Udruženja za svaku kalendarsku godinu, odnosno period – između dvije sjednice Skupštine i dostavlja ga Predsjedniku Udruženja koji isti podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 19. inicira i sprovodi javno reagovanje;
 20. imenuje posebne komisije koje dodjeljuje nagrade i priznanja;
 21. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i internim aktima Udruženja kao i poslove koje mu stavi u nadležnost Skupština.

Kandidati_kinje koji apliciraju za članstvo u Upravnom odboru Udruženja moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • fizička osoba;
 • iskustvo rada u NVO sektoru;
 • poznavanje područja izgradnje mira u BiH i regionu;
 • poznavanje civilnog sektora;

*Prednost imaju kandidati_kinje koji_e su predstavnici_a organizacije koja je član Mreže za izgradnju mira i one članice koje su aktivno uključene u rad Mreže. Upravni odbor će činiti minimalno tri člana_ice koji su dio Mreže za izgradnju mira i maksimalno dva člana_ice koji nisu dio Mreže za izgradnju mira.
Prijave kandidata_kinje treba da sadrže kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, osnovne informacije o profesionalnim angažmanu osobe i organizaciji iz koje osoba dolazi, te obrazloženje zašto osoba želi da bude član_ica Upravnog odbora.
**Rad Upravnog odbora je zasnovan na volonterskom angažmanu. Očekuje se aktivan i profesionalan angažman, iako isti neće uzimati previše vremena, no bitan je pravovremen odgovor i pravovremena reakcija.
Rok za prijavu je 30. novembar 2020. godine ili do dana popunjavanja upražnjenih mjesta u Upravnom odboru Udruženja. Prijave slati na info@mreza-mira.net.
Sve prijave, nakon njihovog prispijeća, razmatra neovisna komisija, a Skupština Mreže za izgradnju mira zvanično potvrđuje nove članove_ice Upravnog odbora Mreže za izgradnju mira na narednoj sjednici.
(mreža-mira)